تماس با ما

34.536081062192, 69.168033599854

معلومات برای تماس

چهار راهی حاجی یعقوب شهر نو کابل افغانستان
۲۵۱ ۱۴ ۲۲ ۲۰(۰)۹۳+
info@mohia.gov.af