اخبار

 • اطلاعیه پرواز بیست وهفت

  رده : عمومی

  به اطلاع حجاج محترم ولایت غزنی رسانیده میشود که ایشان شامل پرواز ( بیست وهفتم ) زون مرکز میباشند. لطف نموده به روز ( یکشنبه ) ساعت ( 4:30 ) عصر مؤرخ ( 31 سرطان 1397 ) به مجتمع حجاج زون مرکز که در دامنه تپه مرنجان واقع چهار راهی ملی بس...

 • اطلاعیه پرواز بیست وپنجم

  رده : عمومی

  به اطلاع حجاج محترم ولایت لوگر و ولایت بامیان رسانیده میشود ایشان شامل پرواز ( بیست و پنجم ) زون مرکز میباشند. لطف نموده به روز ( شنبه ) ساعت ( 11:50 ) شب مؤرخ ( 30 سرطان 1397 ) به مجتمع حجاج زون مرکز که در دامنه تیپه مرنجان واقع چهار...

 • اطلاعیه پرواز بیست و چهارم

  رده : عمومی

  به اطلاع حجاج محترم ولایت کنر و ولایت لوگر رسانیده میشود ایشان شامل پرواز ( بیست و چهارم ) زون مرکز میباشند. لطف نموده به روز ( شنبه ) ساعت ( 10:50 ) صبح مؤرخ ( 30 سرطان 1397 ) به مجتمع حجاج زون مرکز که در دامنه تیپه مرنجان واقع چهار راهی...

 • اطلاعیه پرواز بیست سوم

  رده : عمومی

  به اطلاع حجاج محترم ولایت کنر رسانیده میشود که ایشان شامل پرواز ( ۲۳ ) زون مرکز میباشند. لطف نموده به روز ( شنبه ) ساعت ( ۶:۳۰ ) صبح مؤرخ ( ۳۰ سرطان ) به مجتمع حجاج زون مرکز که در دامنه تیپه مرنجان واقع چهار راهی ملی بس مکروریان کهنه...

 • اطلاعیه پرواز بیست و دوم

  رده : عمومی

  به اطلاع حجاج محترم ولایت پکتیا رسانیده میشود که شماره پرواز شان از ( 1 ) الی ( 336 ) ایشان شامل پرواز ( بیست ودوم ) زون مرکز میباشند. لطف نموده به روز ( جمعه ) ساعت ( 4:30 ) عصر مؤرخ ( 29 سرطان 1397 ) به مجتمع حجاج زون مرکز که در دامنه...

 • اطلاعیه پرواز بیست ویکم

  رده : عمومی

  به اطلاع حجاج محترم ولایت پکتیکا رسانیده میشود که شماره پرواز شان از ( 1 ) الی ( 337 ) ایشان شامل پرواز ( بیست ویکم ) زون مرکز میباشند. لطف نموده به روز ( جمعه ) ساعت ( 2:30 ) بعد از ظهر مؤرخ ( 29 سرطان 1397 ) به مجتمع حجاج زون مرکز که در...

 • اطلاعیه پرواز بیستم

  رده : عمومی

  به اطلاع حجاج محترم ولایت ننگرهار رسانیده میشود که شماره پرواز شان از ( 1065 ) الی ( 1380 ) و ولایت لغمان و ولایت میدان وردک ایشان شامل پرواز ( بیستم ) زون مرکز میباشند. لطف نموده به روز ( پـنجـشـنـبـه ) ساعت ( 11:30 ) شب مؤرخ ( 28 سرطان 1397...

 • اطلاعیه پرواز نزدهم

  رده : عمومی

  به اطلاع حجاج محترم ولایت ننگرهار رسانیده میشود که شماره پرواز شان از ( 691 ) الی ( 1076 ) ایشان شامل پرواز ( نوزدهم ) زون مرکز میباشند. لطف نموده به روز ( پـنجـشـنـبـه ) ساعت ( 1:30 ) بعد از ظهر مؤرخ ( 28 سرطان 1397 ) به مجتمع حجاج زون...

 • اطلاعیه پرواز هژدهم

  رده : عمومی

  به اطلاع حجاج محترم ولایت ننگرهار رسانیده میشود که شماره پرواز شان از ( 337 الی 674 ) ایشان شامل پرواز ( هشدهم ) زون مرکز میباشند. لطف نموده به روز ( پنجشنبه ) ساعت ( 11:00 ) قبل از ظهر مؤرخ ( 28 سرطان 1397 ) به مجتمع حجاج زون مرکز که در...

 • اطلاعیه پرواز هفدهم

  رده : عمومی

  به اطلاع حجاج محترم ولایت ننگرهار که شماره پرواز شان از ( 1 الی 338 ) رسانیده میشود که ایشان شامل پرواز ( هفدهم ) زون مرکز میباشند. لطف نموده به روز ( چهار شنبه ) ساعت ( 8:30 ) شب مؤرخ ( 27 سرطان ) به مجتمع حجاج زون مرکز که در دامنه تیپه...

صفحه 1 از 22