اخبار

 • دیدار وزیر ارشاد، حج و اوقاف از زمین های وقفی ساحه گذرگاه !

  رده : عمومی

  به سلسله باز دیدساحات وقفی شام روز گذشته محترم استاد فیض محمد عثمانی وزیرارشاد، حج واوقاف از ساحات وقفی ساحه گذرگاه باغ بابر کابل و مسجد جامع گذرگاه با جمع از مسؤلین دیدن به عمل آوردند وزیر ارشاد، حج و اوقاف در ضمن بازدید شان از ساحات وقفی و...

 • دیدار وزیر ارشاد، حج و اوقاف از زمین های وقفی !

  رده : عمومی

  استاد فیض محمدعثمانی وزیر ارشاد، حج و اوقاف به سلسله نظارت و کنترول شان از ملکیت های وقفی، درحالیکه از طرف عده از هئیات رهبری وزارت همراهی میشد از ساحه زمین های وقفی سرای شمالی کابل دیدن نموده ازنزدیک با اهالی مربوطه آن دیدارکرده ، نظریات...

 • اطلاعیه پرواز بیست وهفت

  رده : عمومی

  به اطلاع حجاج محترم ولایت غزنی رسانیده میشود که ایشان شامل پرواز ( بیست وهفتم ) زون مرکز میباشند. لطف نموده به روز ( یکشنبه ) ساعت ( 4:30 ) عصر مؤرخ ( 31 سرطان 1397 ) به مجتمع حجاج زون مرکز که در دامنه تپه مرنجان واقع چهار راهی ملی بس...

 • اطلاعیه پرواز بیست وپنجم

  رده : عمومی

  به اطلاع حجاج محترم ولایت لوگر و ولایت بامیان رسانیده میشود ایشان شامل پرواز ( بیست و پنجم ) زون مرکز میباشند. لطف نموده به روز ( شنبه ) ساعت ( 11:50 ) شب مؤرخ ( 30 سرطان 1397 ) به مجتمع حجاج زون مرکز که در دامنه تیپه مرنجان واقع چهار...

 • اطلاعیه پرواز بیست و چهارم

  رده : عمومی

  به اطلاع حجاج محترم ولایت کنر و ولایت لوگر رسانیده میشود ایشان شامل پرواز ( بیست و چهارم ) زون مرکز میباشند. لطف نموده به روز ( شنبه ) ساعت ( 10:50 ) صبح مؤرخ ( 30 سرطان 1397 ) به مجتمع حجاج زون مرکز که در دامنه تیپه مرنجان واقع چهار راهی...

 • اطلاعیه پرواز بیست سوم

  رده : عمومی

  به اطلاع حجاج محترم ولایت کنر رسانیده میشود که ایشان شامل پرواز ( ۲۳ ) زون مرکز میباشند. لطف نموده به روز ( شنبه ) ساعت ( ۶:۳۰ ) صبح مؤرخ ( ۳۰ سرطان ) به مجتمع حجاج زون مرکز که در دامنه تیپه مرنجان واقع چهار راهی ملی بس مکروریان کهنه...

 • اطلاعیه پرواز بیست و دوم

  رده : عمومی

  به اطلاع حجاج محترم ولایت پکتیا رسانیده میشود که شماره پرواز شان از ( 1 ) الی ( 336 ) ایشان شامل پرواز ( بیست ودوم ) زون مرکز میباشند. لطف نموده به روز ( جمعه ) ساعت ( 4:30 ) عصر مؤرخ ( 29 سرطان 1397 ) به مجتمع حجاج زون مرکز که در دامنه...

 • اطلاعیه پرواز بیست ویکم

  رده : عمومی

  به اطلاع حجاج محترم ولایت پکتیکا رسانیده میشود که شماره پرواز شان از ( 1 ) الی ( 337 ) ایشان شامل پرواز ( بیست ویکم ) زون مرکز میباشند. لطف نموده به روز ( جمعه ) ساعت ( 2:30 ) بعد از ظهر مؤرخ ( 29 سرطان 1397 ) به مجتمع حجاج زون مرکز که در...

 • اطلاعیه پرواز بیستم

  رده : عمومی

  به اطلاع حجاج محترم ولایت ننگرهار رسانیده میشود که شماره پرواز شان از ( 1065 ) الی ( 1380 ) و ولایت لغمان و ولایت میدان وردک ایشان شامل پرواز ( بیستم ) زون مرکز میباشند. لطف نموده به روز ( پـنجـشـنـبـه ) ساعت ( 11:30 ) شب مؤرخ ( 28 سرطان 1397...

 • اطلاعیه پرواز نزدهم

  رده : عمومی

  به اطلاع حجاج محترم ولایت ننگرهار رسانیده میشود که شماره پرواز شان از ( 691 ) الی ( 1076 ) ایشان شامل پرواز ( نوزدهم ) زون مرکز میباشند. لطف نموده به روز ( پـنجـشـنـبـه ) ساعت ( 1:30 ) بعد از ظهر مؤرخ ( 28 سرطان 1397 ) به مجتمع حجاج زون...

صفحه 3 از 24