اخبار

 • اطلاعیه پرواز هژدهم

  رده : عمومی

  به اطلاع حجاج محترم ولایت ننگرهار رسانیده میشود که شماره پرواز شان از ( 337 الی 674 ) ایشان شامل پرواز ( هشدهم ) زون مرکز میباشند. لطف نموده به روز ( پنجشنبه ) ساعت ( 11:00 ) قبل از ظهر مؤرخ ( 28 سرطان 1397 ) به مجتمع حجاج زون مرکز که در...

 • اطلاعیه پرواز هفدهم

  رده : عمومی

  به اطلاع حجاج محترم ولایت ننگرهار که شماره پرواز شان از ( 1 الی 338 ) رسانیده میشود که ایشان شامل پرواز ( هفدهم ) زون مرکز میباشند. لطف نموده به روز ( چهار شنبه ) ساعت ( 8:30 ) شب مؤرخ ( 27 سرطان ) به مجتمع حجاج زون مرکز که در دامنه تیپه...

 • اطلاعیه پرواز شانزدهم

  رده : عمومی

  به اطلاع حجاج محترم ولایت پنجشیر و ولایت پروان و نواحی شهر کابل که شماره پرواز شان از ( 2298 الی 2480 ) رسانیده میشود که ایشان شامل پرواز ( شانزدهم ) زون مرکز میباشند. لطف نموده به روز ( چهار شنبه ) ساعت ( 3:00 ) بعد از ظهر مؤرخ ( 27 سرطان )...

 • اطلاعیه پانزدهم

  رده : عمومی

  به اطلاع حجاج محترم ولایت خوست و ولایت کاپیسا رسانیده میشود که ایشان شامل پرواز ( پانزدهم ) زون مرکز میباشند. لطف نموده به روز ( چهار شنبه ) ساعت ( 8:00 ) صبح مؤرخ ( 27 سرطان ) به مجتمع حجاج زون مرکز که در دامنه تیپه مرنجان واقع چهار راهی...

 • اطلاعیه چهاردهم

  رده : عمومی

  به اطلاع حجاج محترم ولایت لغمان و ولایت خوست رسانیده میشود که ایشان شامل پرواز ( چهاردهم ) زون مرکز میباشند. لطف نموده به روز ( سه شنبه ) ساعت ( 11:30 ) شب مؤرخ ( 26 سرطان ) به مجتمع حجاج زون مرکز که در دامنه تیپه مرنجان واقع چهار راهی...

 • اطلاعیه پرواز سیزدهم

  رده : عمومی

  به اطلاع حجاج محترم ولایت میدان وردک و ولایت لغمان رسانیده میشود که ایشان شامل پرواز ( سیزدهم ) زون مرکز میباشند. لطف نموده به روز ( سه شنبه ) ساعت ( 1:30 ) بعد از ظهر مؤرخ ( 26 سرطان ) به مجتمع حجاج زون مرکز که در دامنه تیپه مرنجان واقع...

 • اطلاعیه پرواز دوازدهم

  رده : عمومی

  به اطلاع حجاج محترم ولایت میدان وردک که شماره پرواز شان از ( 125 الــی 483 ) رسانیده میشود که ایشان شامل پرواز ( دوازدهم ) زون مرکز میباشند. لطف نموده به روز ( سه شنبه ) ساعت ( 12:00 ) ظهر مؤرخ ( 26 سرطان ) به مجتمع حجاج زون مرکز که در...

 • اطلاعیه پرواز یازدهم

  رده : عمومی

  به اطلاع حجاج محترم ولایت کاپیسا که شماره پرواز شان از ( 151 الــی 401 ) و حجاج محترم ولایت میدان وردک که شماره پرواز شان از ( 1 الــی 124 ) رسانیده میشود که ایشان شامل پرواز ( یازدهم ) زون مرکز میباشند. لطف نموده به روز ( دوشنبه ) شب ساعت (...

 • اطلاعیه پرواز دهم

  رده : عمومی

  به اطلاع حجاج محترم ولایت پروان که شماره پرواز شان از ( 338 الــی 600 ) و حجاج محترم ولایت کاپیسا که شماره پرواز شان از ( 1 الــی 150 ) رسانیده میشود که ایشان شامل پرواز ( دهم ) زون مرکز میباشند. لطف نموده به روز ( دوشنبه) ساعت ( 3:30 ) بعد از...

 • اطلاعیه پرواز نهم

  رده : عمومی

  به اطلاع حجاج محترم ولایت پروان که شماره پرواز شان از ( 1 الی 337 ) رسانیده میشود که ایشان شامل پرواز ( نهم ) زون مرکز میباشند. لطف نموده به روز ( دوشنبه) ساعت ( 1:00 ) بعد از ظهر مؤرخ ( 25 سرطان ) به مجتمع حجاج زون مرکز که در دامنه تیپه...

صفحه 4 از 24