اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان مجدد دو بست 4 کارشناس مسلکی ریاست مجمع علمی !
لايحـه وظايـف...
Dec 05, 2018 Dec 12, 2018
اعلان مجدد بست 4 کارشناس دارالافتا ریاست مجمع علمی
لايحـه وظايـف...
Dec 05, 2018 Dec 12, 2018
اعلان مجدد بست 4 مدیر عمومی خدمات صحی حجاج ریاست حج فرضی
لایحه وظایف ......................................................................................................................... عنوان وظیفه : (مدیر عمومی خدمات صحی حجاج) وزارت ویا اداره : وزارت ارشاد،حج...
Dec 05, 2018 Dec 12, 2018
اعلان مجدد بست 4 سکرتر معین اداری ومالی ریاست دفتر
لایحه وظایف .......................................................................................................................................... عنوان وظیفه : سکرتر معینیت مالی واداری وزارت / اداره: وزارت ارشاد ، حج...
Dec 05, 2018 Dec 12, 2018
اعلان مجدد بست 4 مدیر عمومی ارتباط داخلی ریاست اطلاعات و ارتباط عامه
لايحـــــــــــــــــــــه وظايــــــــــــــــــــــــــــــف...
Dec 05, 2018 Dec 12, 2018
اعلان مجدد بست 4 کارشناس علوم اسلامی تطبیق آن با علوم ساینس ریاست تدقیق و مطالعات
لایحـه وظایـف...
Dec 05, 2018 Dec 12, 2018
اعلان مجدد بست 4 کارشناس عقیده و فلسفه ریاست تدقیق و مطالعات علوم اسلامی
لایحـه وظایـف...
Dec 05, 2018 Dec 12, 2018
اعلان مجدد بست 3 آمر تدقیق اصول دین ریاست تدقیق و مطالعات علوم اسلامی
لایحـه وظایـف...
Dec 05, 2018 Dec 12, 2018
اعلان مجدد بست 4 کارشناس اصلاح افکار عامه و تقریب مذاهب ریاست اعتدال
لایحه وظایف ........................................................................................................................................................................................................ عنوان وظیفه : کارشناس...
Dec 05, 2018 Dec 12, 2018
اعلان مجدد بست 4 کارشناس روابط خارجه و تدویر سمینار های ریاست اعتدال
لایحه وظایف .............................................................................................................................................................................................. عنوان وظیفه : کارشناس روابط...
Dec 05, 2018 Dec 12, 2018
صفحه 1 از 2
قبل12بعد