اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
متوالی زیارت عاشقان وعارفان
به منظور دریافت کاندیدان واجد شرایط ازطریق پروسه رقابت آزاد به سیستم جدید رتب و معاش به تعداد یک بست کمبود متوالی زیارت عاشقان وعارفان این در معرض اعلان کارمندیابی گذاشته میشود. علاقه مندان ازطبقه ذکور میتوانند فورم های درخواستی را از تاریخ...
Oct 13, 2018 Oct 22, 2018
خانه سامان ریاست حج وزیارت
به منظور دریافت کاندیدان واجد شرایط ازطریق پروسه رقابت آزاد به سیستم جدید رتب و معاش به تعداد یک بست کمبود خانه سامان ریاست عمومی حج وزیارت این در معرض اعلان کارمندیابی گذاشته میشود. علاقه مندان ازطبقه ذکور میتوانند فورم های درخواستی را از...
Oct 13, 2018 Oct 22, 2018
معتمد نقدی حج ریاست اداری ومالی
به منظور دریافت کاندیدان واجد شرایط ازطریق پروسه رقابت آزاد به سیستم جدید رتب و معاش به تعداد یک بست کمبود معتمد نقدی حج ریاست اداری ومالی این در معرض اعلان کارمندیابی گذاشته میشود. علاقه مندان ازطبقه ذکور میتوانند فورم های درخواستی را از...
Oct 13, 2018 Oct 22, 2018
دریور مدیریت ترانسپورت
به منظور دریافت کاندیدان واجد شرایط ازطریق پروسه رقابت آزاد به سیستم جدید رتب و معاش به تعداد یک بست کمبود دریور ترانسپورت ریاست اداری ومالی این در معرض اعلان کارمندیابی گذاشته میشود. علاقه مندان ازطبقه ذکور میتوانند فورم های درخواستی را از...
Oct 13, 2018 Oct 22, 2018
دریور مشاور حقوقی ریاست دفتر
به منظور دریافت کاندیدان واجد شرایط ازطریق پروسه رقابت آزاد به سیستم جدید رتب و معاش به تعداد یک بست کمبود دریور مشاوریت حقوقی ریاست دفتر این در معرض اعلان کارمندیابی گذاشته میشود. علاقه مندان ازطبقه ذکور میتوانند فورم های درخواستی را از تاریخ...
Oct 13, 2018 Oct 22, 2018