اطلاعیه وزارت ارشاد حج و اوقاف

به اطلاع تمام متقاضیان حج شامل نوبت و ادارات و مراجع دارای سهمیه های استثنایی سال جاری که تاهنوز جهت تکمیل اسناد سفر و استفاده از سهمیه های مربوطه خود مراجعه نه نموده اند ، رسانیده میشود که ایشان الی ختم شام روز چهار شنبه مورخ 1396/25/5 جهت طی مراحل اسناد خود در مرکز بریاست حج وزیارت مراجعه نمایند در غیر آن بنابر ضیقی وقت و زمان گیر بودن طی مراحل اسناد سفر حج ، وزارت نمی تواند به پذیرش اسناد ایشان ادامه دهد آنگاه مسئولیت بدوش این وزارت نبوده و حق شکایت را در زمینه نخواهند داشت.