نشست وزیر ارشاد، حج و اوقاف با ناظمین زون مرکز

برنامه با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز یافت. پس از آن استاد فیض محمد عثمانی وزیرارشاد، حج واوقاف دراین نشست ارشادی که بامعلمین وناظمین حجاج سال 1397 درمقرمجتمع حجاج زون مرکز داشتند، ضمن تبریکی وموفقیت ناظمین در پروسه رقابتی آزمون، آنهارامتوجه مسوولیت های سنگینی که درقبال حجاج دارند، ساخته افزودند: وظیفه معلمین وناظمین یک مقاوله است بین حاجی و ناظم که به اساس این قرارداد، معلم مکلف است درتمامی برنامه های ارشادی حج سهم فعال گیردوحاجی را ازطریق رهنمایی های لازم آماده انجام مراسم حج نماید. برای یک ناظم درپهلوی داشتن علم، داشتن تجربه درمناسک حج یک امرضروری می باشد. پس معلمین وناظمین گرامی بکوشند تا هر نوع کمک  را با حجاج مربوطه خویش انجام دهند.

سپس مفتی سید حجت الله نجیح رئیس مجمع علمی وزارت اشاد، حج و اوقاف روی پلان برنامه های آموزشی حلقات آمادگی برای حجاج به خصوص آشنایی با عبادات حج، آمادگی مادی ومعنوی قبل ازآغاز سفرحج، حقوق واخلاق زیستن درکنارهم وآگاهی ازاینکه حج یک عبادت گروهی ودسته جمعی است، خطوط اساسی مناسک حج وعمره، احکام وموضوعات مخصوص خانم ها و حکمت های حج ومفهوم شعارها ونمادهای حج روشنی انداخته شد. ازمعلمین وناظمین خواسته شده تا ازطریق حلقات درسی وظیفه ودین اسلامی شان را درمقابل حجاج انجام دهند.

باید گفت که در این نشست به تعداد 200 تن از ناظمین ولایت های کابل، پنجشیر، پروان و کاپیسا به شمول نواحی شهرکابل اشتراک ورزیده بود که طی یک آزمون رقابتی شفاف با سیستمک کتنگ از میان 7 هزار تن اشتراک کنندگان نمرات بلند را اخذ نموده بودند و به عنوان ناظمین حجاج سال روان (1397) بر گزیده شدند.