تمدید قرارداد بین وزارت ارشاد، حج واوقاف وزارت مالیه وبانک ملی افغان

یوم چهارشنبه مؤرخ 9/3/1397 تمدید قرارداد بین وزارت ارشاد، حج واوقاف وزارت مالیه وبانک ملی افغان پیرامون تحویلی، جمع آوری ، انتقال و استرداد پول متقاضیان حج سال 1397 هجری شمسی توسط محترم استاد فیض محمد " عثمانی " وزیرارشاد، حج واوقاف و محترم احمد جاوید" وفا" رئیس بانک ملی افغان درمقروزارت  به امضاء رسید .

محترم استاد فیض محمد " عثمانی " ضمن قدردانی از خدمات بانک ملی افغان که دراین مدت برای حجاج انجام داده است افزوند : خدمت حجاج بالای همه ما یک وجیبه است پس باید دراین امر کوشید.

بعدا محترم احمد جاوید" وفا" رئیس بانک ملی افغان صحبت نموده به نماینده گی ازبانک متذکره وعده هرنوع همکاری را سپرد

براساس این قرارداد هردوجانب متعهد گردیده اند تا برمبنای مکلفیت های درج شده قرارداد اجراات نمایند