اطلاعیه پرواز بیست و چهارم

به اطلاع حجاج محترم ولایت کنر و ولایت لوگر رسانیده میشود ایشان شامل پرواز ( بیست و چهارم ) زون مرکز میباشند.
لطف نموده به روز ( شنبه ) ساعت ( 10:50 ) صبح مؤرخ ( 30 سرطان 1397 ) 
به مجتمع حجاج زون مرکز که در دامنه تیپه مرنجان واقع چهار راهی ملی بس مکروریان کهنه موقعیت دارد، با اصل آویز تحویلی قسط دوم و سند نوبت خویش همراه با وسایل سفر حج، تشریف آورند تا واکسین های شان تطبیق و در پرواز های معینه بسوی حرمین و شریفین تنظیم گردند.
پرواز های حجاج محترم اهل تشیع زون مرکز طبق برنامه از قبل تنظیم شده بعداً اعلان میگردد.
از حجاج محترم تقاضا بعمل می آید تا نوبت و نظم را جداً رعایت نموده باعث ایجاد بی نظمی و سبب سکتگی در تنظیم کارها نگردند، در غیر آن مسئولیت بعدی متوجه خودشان خواهد بود.
قابل یاد آوریست که داخل شدن اشخاص معیتی به محل مجتمع حجاج جداً ممنوع می باشد، و همچنان از حمل اجناس فلزی و مایعات در جیب و بیک دستی خوداری نمایند.