اطلاعیه پرواز بیست وهفت

به اطلاع حجاج محترم ولایت غزنی رسانیده میشود که ایشان شامل پرواز ( بیست وهفتم ) زون مرکز میباشند.
لطف نموده به روز ( یکشنبه ) ساعت ( 4:30 ) عصر مؤرخ ( 31 سرطان 1397 ) 
به مجتمع حجاج زون مرکز که در دامنه تپه مرنجان واقع چهار راهی ملی بس مکروریان کهنه موقعیت دارد، با اصل آویز تحویلی قسط دوم و سند نوبت خویش همراه با وسایل سفر حج، تشریف آورند تا واکسین های شان تطبیق و در پرواز های معینه بسوی حرمین و شریفین تنظیم گردند.
پرواز های حجاج محترم اهل تشیع زون مرکز طبق برنامه از قبل تنظیم شده بعداً اعلان میگردد.
از حجاج محترم تقاضا بعمل می آید تا نوبت و نظم را جداً رعایت نموده باعث ایجاد بی نظمی و سبب سکتگی در تنظیم کارها نگردند، در غیر آن مسئولیت بعدی متوجه خودشان خواهد بود.
قابل یاد آوریست که داخل شدن اشخاص معیتی به محل مجتمع حجاج جداً ممنوع می باشد، و همچنان از حمل اجناس فلزی و مایعات در جیب و بیک دستی خوداری نمایند