دیدار وزیر ارشاد، حج و اوقاف از زمین های وقفی !

 استاد فیض محمدعثمانی وزیر ارشاد، حج و اوقاف به سلسله نظارت و کنترول شان از ملکیت های وقفی، درحالیکه از طرف  عده از هئیات رهبری وزارت همراهی میشد از ساحه  زمین های وقفی  سرای شمالی کابل  دیدن نموده ازنزدیک با اهالی مربوطه آن دیدارکرده ، نظریات وپیشنهادات شان را نیزاستماع فرمودند
در جریان دیدار سرپرست ریاست اوقاف در مورد ساحه وقفی این ناحیه برای محترم عثمانی و هیئات همراهشان   توضیحات ارایه نمود. در پایان وزیر ارشاد، حج و اوقاف جهت تثبیت ساحه وقفی، هدایات لازم را به ریاست اوقاف و مسوولین مربوطه سپردند.