دیدار وزیر ارشاد، حج و اوقاف از زمین های وقفی ساحه گذرگاه !

به سلسله باز دیدساحات وقفی شام روز گذشته  محترم استاد فیض محمد عثمانی وزیرارشاد، حج واوقاف از ساحات وقفی ساحه  گذرگاه باغ بابر کابل و مسجد جامع گذرگاه با جمع از مسؤلین دیدن به عمل آوردند 
وزیر ارشاد، حج و اوقاف در ضمن بازدید شان از ساحات وقفی و مسجد جامع گذرگاه،  برخی مشکلات اهالی منطقه را در امور مربوطه استماع فرمودند تا در برنامه های آینده در نظر گرفته شوند.
باید افزود که در جریان بازدید، در مورد از طرف سرپرست ریاست اوقاف به ایشان توضیحات داده می شد. همچنان در درادامه باز دید  آقای عثمانی از آنجا، وی را خانم قدریه یزدان پرست کمیشنر حقوق بشر و وکیل اسبق ولایت کابل، مولوی مسجد جامع گذرگاه و شماری از اهالی منطقه گذرگاه و باغ بابر همراهی می نمودند.