طی محفلی قاری برترجهان محترم( قاری عبدالکبیر"حیدری " ) ازجانب مقام محترم وزارت ارشاد، حج واوقاف مورد تقدیرقرارگرفت

ابتدا آیات چند ازکلام الله مجید توسط قاری عبدالکبیر"حیدری" قرائت گردید

بعدا محترم استاد فیض محمد "عثمانی " وزیرارشاد، حج واوقاف راه یابی قاری عبدالکبیر"حیدری"را برلقب قاری برتردنیا تبریک گفته افزودند: درافغانستان جوانانی هم وجود داریم که افتخارات می آفرینند وما همه روزه شاهد جوانان مدال آوران  زیادی دربخش های  درکشور هستیم  که مایه سربلندی مان گردیده اند اکنون ما شاهد  افتخارات دیگری  دربخش علوم قرانی هستیم که یک افتخار بزرگی است برای ملت مسلمان افغانستان وجهان   .

محترم "عثمانی " به ادامه سخنانان شان یادآورشد : این تشویق وترغیب مان همیشه در قبال قاری صاحبان وتمامی اهل قرآن ادامه داشته وخواهد داشت .

سپس قاری عبدالکبیر" حیدری " ضمن سپاس گذاری ازمقام وزارت ازتدویرمحفل ودعوت آن جهت تقدیرازجانب مقام وزارت فرمود : همیشه کوشش نمودایم تا فرهنگ قرآنی رادرجامعه ترویج دهیم وانشاالله تاحد توان این خدمت را انجام می دهیم و ازمقام محترم وزارت ارشاد، حج واوقاف خواست تادرترویج فرهنگ قرآنی درجامعه افغانی درکنارقاری صاحبان ایستاده گی کرده و همکاری های بیشترنمایند .

ختم محفل باتفویض تقدیرنامه که توسط مقام وزارت ترتیب گردیده بود به قاری صاحب عبدالکبیر " حیدری " تقدیم گردید