تدویر ورکشاپ حقوق زن از نگاه اسلام و قوانین

ورکشاپ چهار روزه حقوق زن از "دیدگاه اسلام و قوانین" از طرف وزارت ارشاد، حج و اوقاف به همکاری وزارت صحت عامه و با اشتراک علمای کرام ولایات ننگرهار، لغمان، کنر، نورستان، پروان، کاپیسا و استادان پوهنتون در کابل تدویر یافت. برنامه با سخنرانی قاضی ریاض الله صابر رئیس تدریب ائمه آغاز یافت. وی در قسمتی از سخنانش گفت: دین مقدس اسلام یگانه دینی است که حقوق کامل را برای زنان قایل شده است. چنانچه قبل از اسلام دختران زنده به گور می شدند و مظالم زیادی بر آنها انجام می شد؛ ولی خوشبخانه با ظهور دین مقدس اسلام بساط این همه مظالم برچیده شدند.
سپس تنی چند از علما و مسوولین ادارات مختلف مقالات شان را پیرامون زوایای دیگر موضوع به خوانش گرفتند. در فرجام اشتراک کنندگان در شش گروپ کار شان را ادامه دادند.