اطلاعیه ریاست حج فرضی

به اطلاع عموم متقاضیان حج بیت الله شریف نواحی شهر کابل که قصد ادای فریضه حج را داشته باشند رسانیده میشود، که جهت ثبت نام در کمبودی های سهم سال 1398 ناحیه مربوطه خویش و تحویلی پول قسط اول مصارف حج با اصل تذکره تائید شده تابعیت خویش، دو کاپی آن و هشت قطعه عکس 3x4 که جدیداً گرفته شده باشد همراه با مبلغ 500 دالر آمریکایی سر از روز سه شنبه مورخ 20/09/1397 الی 19/10/1397 در اوقات رسمی به مجتمع حجاج زون مرکز واقع دامنه تپه مرنجان جوار تانک تیل خوشحال (مکروریان کهنه) جهت طی مراحل اسناد خویش مراجعه نمایند.

ناحیه 21 شهر کابل از اینکه سهم سال 1398 ایشان تکمیل بوده و برای سال 1399 نیز ثبت دارند، بناً از این امر مستثنی بوده زحمت نکشند. متقاضیان محترم سایر ولایات کشور در صورت کمبود میتوانند در مدت معینه با رعایت نکات فوق الذکر به ریاست های ارشاد، حج و اوقاف ولایت مربوطه خویش مراجعه نمایند.

قابل یاد آوریست حجاج متکرر (کسانیکه یکبار حج فرضی را ادا نموده باشند) بار دیگر در پروسه حج پذیرفته نمی شود مگر اینکه محرم شرعی (یکتن از طبقه اناث که تا هنوز حج نکرده باشد) شامل میشود.

نوت: از متقاضیان محترم تقاضا بعمل می آید در صورت داشتن پاسپورت الکترونیکی آنرا با خود بیاروند.