اطلاعیه وزارت ارشاد، حج و اوقاف

قرار است مسابقه بین المللی در بخش های حفظ کامل قرآنکریم با قراءات عشره ازطبقه ذکور در ماه اپریل 2019 درکشور کویت برگزارگردد. که بدین ملحوظ خواهان شرکت یکتن حافظ در بخش حفظ کل قرآنکریم (باقراءات عشره به طریق شاطبیه یا الدره) در مسابقه فوق الذکر از کشور افغانستان گردیده است.

بناء از عموم حافظان قرآنکریم که دارای حسن صوت، بلدیت کامل به قراءات عشره داشته باشند و سن شان الی برگزاری مسابقه از (40) سال تجاوز ننماید میتوانند غرض سپری نمودن امتحان ابتدائی غرض شرکت درمسابقه فوق الذکر بروز شنبه مؤرخ 1397/11/1 ساعت (9:00 ) قبل از ظهر به مقر ریاست امور قراء واقع شهر نو با داشتن تذکره تابعیت حاضر گردند.