آگاهی دهی در مورد قانون دسترسی به اطلاعات

کابل،افغانستان: برنامه آگاهی دهی درمورد قانون دسترسی به اطلاعات که اخیرا تعدیلاتی در آن به میان آمده، توسط مسوولین کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات برای روسا و آمرین وزارت ارشاد، حج و  اوقاف بیان گردید.

آقای مصباح مسوول برنامه آگاهی دهی کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات در مورد قانون نامبرده صحبت نموده، گفت: دسترسی اتباع کشور به اطلاعات  ادارات  دولتی،  درماده نزدهم میثاق مدنی و سیاسی و با درنظرداشت ماده سوم قانون اساسی کشورتذکر به عمل آمده و حق هر شهروند  است.

   وی قانون دسترسی به اطلاعات و  موارد تعدیلی آن را با  زبان سلیس تشریح نموده و مسوولین را هرچه بیشتر متوجه مکلفیت های شان در زمینه نمود.در فرجام برنامه با پاسخ به پرسش های اشتراک کنندگان پایان یافت.