تجلیل از پانزدهمین سالیاد تصویب قانون اساسی کشور

کابل, افغانستان: از پانزدهمین سالیاد تصویب قانون اساسی کشور هیات رهبری وزارت ارشاد, حج و اوقاف و نماینده با صلاحیت کمیسیون نظارت بر 

قانون اساسی در سالون کنفرانس های آن وزارت تجلیل به عمل آوردند.
محفل با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید توسط قاری برکت الله سلیم شروع گردید. 
سپس مفتی حجت الله نجیح رئیس مجمع علمی به نمایندگی از هیات رهبری صحبت نموده ضمن خوش آمدید به مهمانان, قانون اساسی افغانستان را در مطابقت با احکام شریعت اسلامی خوانده گفت: برای حاکیت قانون در جامعه, باید سه مرحله سپری گردد: تصویب قانون, اگاهی از مفاد آن و تطبیق یکسان بالای همه افراد                                                         .
پس از آن نماینده کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی قاضی محمد عارف حافظ ضمن سپاس از تدویر این برنامه گفت: قانون اساسی کشور یک قانون کامل و جوابگوی مشکلات و قضایای اجتماعی و اداری است که در دوازده فصل و یکصدو شصت و دو ماده 15 سال پیش توشیح و نافذگردید و هیچ حکمی در آن خلاف شریعت غرای محمدی نمی باشد                            . 
وی افزود: تمام ادارات دولتی و خصوصی و افراد جامعه مکلف به رعایت و تطبیق مقاد آن می باشند. محفل با دعای خیر پایان یافت.