امتحان رقابتی ملی قاریان کشور

امروز یکشنبه مورخ 1397.10.23 امتحان رقابتی ملی سرتاسری در ریاست امور قاریان وزارت ارشاد حج و اوقاف غرض معرفی قاری نخبه و برتر افغانستان جهت اعزام به کشور جمهوری اسلامی ایران برگزار گردید.

ابتدا محترم شیخ القراء استاد قاری برکت الله «سلیم» صحبت نموده پیرامون اهداف تدویر برنامه و راه اندازی این مسابقه ملی روشنی انداخته افزودند:

الی اکنون (126) تن حافظان اعم از ذکور و اناث در این رقابت ثبت نام نموده اند که امتحان آنان تحت نظر یک کمیسیون شش نفری با صلاحیت دایر گردید و هدف اساسی از این برنامه یافتن استعداد های ناب در بخش حفظ، اصول قرائت و اعزام آنها جهت یافتن تعلیمات مسلکی و اکادمیک به کشور جمهوری اسلامی ایران میباشد.

سپس آزمون رقابتی قرآن کریم میان اشتراک کنندگان در یک فضای شفاف آغاز یافت و قرار است در هر برنامه یک گروپ معین اشتراک کنندگان شامل این آزمون رقابتی گردند.