ترینگ یک روزه آگاهی دهی از قانون منع خشونت علیه زنان برگزار شد.

توسط آمریت جندر وزارت ارشاد، حج و اوقاف برای پنجاه تن شاگردان و اساتید دارالاحفاظ تعلیمات اسلامی مکه مکرمه برای یک روز تریننگ آگاهی از قانون منع خشونت علیه زنان برگزار نمود.

برای اشتراک کنندگان محترمه شکریه سلیمانخیل آمره جندر این وزارت، کارشناس آگاهی دهی نیلوفر نوشاد و  کارشناس پلان گذاری شکیلا ابدالی معلومات همه جانبه ارائه گردید.

قابل ذکر است تحت اشراف و نظارت وزارت ارشاد حج و اوقاف توسط 9 تن استادان برای 200 تن از شاگردان زمینه آموزش فراهم گردیده است.