طرزالعمل توظیف امامان و موذنین - وزارت ارشاد، حج و او قاف