ریاست تدقیق و مطالعات علوم اسلامی - وزارت ارشاد، حج و او قاف