جدول اعمار مساجد پروژه های ولایتی دارای کود (AFG/240096) ولایات وزارت ارشاد حج واوقاف بابت سال 1396 - وزارت ارشاد، حج و او قاف

جدول اعمار مساجد پروژه های ولایتی دارای کود (AFG/240096) ولایات وزارت ارشاد حج واوقاف بابت سال 1396

جدول پیشرفت پروژه های انکشافی در ولایات