ایجاد شبکه نتورک داخلی تعمیر وزارت - وزارت ارشاد، حج و او قاف

ایجاد شبکه نتورک داخلی تعمیر وزارت

وزارت ارشاد حج و اوقاف در نظر دارد تا شبکه داخلی (نتورک) تعمیر مرکزی وزارت را ایجاد نماید.

شرکت های دولتی خصوصی که خواهش اشتراک در داوطلبی را داشته باشند، در خواست های خویش را از تاریخ 1396/6/21 الی 1396/6/13 به آمریت تهیه وتدارکات وزارت ارشاد حج و اوقاف کوچه حوزه دهم امنیتی پولیس واقع شهر نو بسپارند،  که بتاریخ 1396/6/14 ساعت ده بجه قبل از ظهر مجلس آفر گشای صورت میگیرد شرطنامه را ملاحظه کرده میتوانند تضمین مطابق قانون تدارکات در روز آفر گشائی نقداً اخذ میگردد.