اعمار مسجد شریف فراش های چهاردهی کابل - وزارت ارشاد، حج و او قاف

اعمار مسجد شریف فراش های چهاردهی کابل

وزارت ارشاد حج و اوقاف در نظر دارد تا مسجد شریف قریه فراشهای چهاردهی شهر کابل را از بودجه انکشافی خویش اعمار نماید.

شرکت های ساختمانی دولتی و خصوصی که خواهش اشتراک در داوطلبی را داشته باشند، در خواست های خویش را از تاریخ 1396/7/10 الی 1396/8/30 به آمریت تهیه وتدارکات وزارت ارشاد حج و اوقاف کوچه حوزه دهم امنیتی پولیس واقع شهر نو بسپارند، شرطنامه را ملاحظه کرده میتوانند تضمین مطابق قانون تدارکات در روز آفر گشائی نقداً اخذ میگردد . 

مجلس آفرگشائی به تاریخ 1396/8/1 به ساعت ده بجه قبل از ظهر در مقر وزارت برگزار میگردد.