58 قلم ادویه مختلف النوع و مستلزمات طبی برای (30350 ) نفر حجاج بیت الله شریف

وزارت ارشاد حج و اوقاف به تعداد (58) قلم ادویه مختلف النوع و مستلزمات طبی برای ( 30350 ) برای حجاج سال 1397 خویش را با شرکت زینان اباسین دارای جواز نمبر (12708-0101 ) واقع هوتل پروان خیرخانه به قیمت مجموعی (6200000 ) شش ملیون و دو صد هزار افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند ، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به آمریت تهیه و تدارکات وزارت ارشاد حج و اوقاف وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرار داد منعقد نخواهد شد.