انترنت به مقدار (20mb) مورد ضرورت وزارت ارشاد حج و اوقاف

وزارت ارشاد، حج واوقاف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه:تدارک خدمات (20 MB) انتر نیت مورد نیاز وزارت، ریاست حج وزیارت و ریاست انسجام مساجد  اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه ج.ا.ا  از تاریخ نشر اعلان الی21 روز تقویمی ارائه نمایند.

حصول شرطنامه از آدرس ذیل:

آمریت تدارکات، وزارت ارشاد، حج واوقاف ، (شهر نو، چهار راهی حاجی یعقوب، جوار حوزه دهم امنیتی، کابل- افغانستان)  در اوقات رسمیات، ذریعه CD، فلش دسک بدست آورده و تسلیمی آفرها الی 30/03/1397 ساعت1:30بعد از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها می باشد صورت میگیرد.

 آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر مبلغ (70،000) افغانی به شکل تضمین بانکی بوده و شرایط اهلیت مطابق مندرجات صفحه معلومات داوطلبی میباشد.

زمان آفرگشائی: 30/30/1397ساعت 1:30بعد از ظهر.

آدرس:آمریت تدارکات، وزارت ارشاد، حج واوقاف ، (شهر نو، جوار حوزه دهم امنیتی، کابل- افغانستان).

نوت: اگر کدام تفاوت میان متن شرطنامه و اعلان دعوت به داوطلبی موجود باشد. متن شرطنامه مدار اعتبار است.