تهیه و تدارک (5) قلم البسه برای ناظمین، اعضای بعثه ، کمیته های کاری و حجاج بابت سال مالی 1397 مربوط ریاست حج و زیارت

لطف نموده متن ذیل را از طریق روز نامه خویش به نشر بسپارید:

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت ارشاد، حج و اوقاف در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک (5) قلم البسه برای ناظمین، اعضای بعثه ، کمیته های کاری و حجاج بابت سال مالی 1397 مربوط ریاست حج و زیارت. را به شرکت برادران رومل عادل لمتید جواز شمار (D-19986)آدرس شرکت:  شاه شهید ناهیه 8 کابل،کابل ، به قیمت مجموعی (6,793,875) شش میلیون هفتصد و نود سه هزار و هشتصد و هفتاد و پنج افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تهیه و تدارکات وزارت ارشاد،حج و اوقاف  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.