پروژه تدارک دو نوع تیل(پطرول و دیزل) بابت سال مالی 1397مربوط ریاست حج و زیارت

لطف نموده متن ذیل را از طریق روز نامه خویش به نشر بسپارید:

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت ارشاد، حج و اوقاف در نظر دارد، پروژه تدارک دو نوع تیل(پطرول و دیزل) بابت سال مالی 1397مربوط ریاست حج و زیارت را به شرکت برادران عابد واحد لمتید جواز شمار (0101-710)آدرس شرکت شهر نو مقال پارک مرکز کابل،کابل ، به قیمت مجموعی (1,440,000) یک ملیون  و چهار صد و چهل هزار افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تهیه و تدارکات وزارت ارشاد،حج و اوقاف  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.