پروژه 14 قلم قرطاسیه باب مورد ضرورت ریاست حج و زیارت سال 1397

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود:

وزارت ارشاد، حج و اوقاف در نظر دارد، قرارداد پروژه  14 قلم قرطاسیه باب مورد ضرورت ریاست حج و زیارت سال 1397  تحت شماره داوطلبی (MOHRA/97/G-014/NCB) را به شرکت خدمات لوژستیکی گرین اریا دارنده جواز نمبر (40685) آدرس کارته سه ،گولایی پل سرخ ،
 کابل - افغانستان به قیمت مجموعی (2،820،410) دو میلیون هشت صد و بیست هزار و چهار صد و ده  افغانیاعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تدارکات وزارت ارشاد، حج و اوقاف واقع شهر نو،کوچه حوزه دهم پولیس، کابل -  افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.