داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
داوطلبی پروژه ترمیم 11 محراب مساجد شریف
وزارت ارشاد، حج و اوقاف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ترمیم تعداد (8) محراب مساجد شریف وافع ناحیه (21) شهر کابل و تعداد (3) محراب مساجد شریف واقع نواحی (2 و17) شهر کابل بابت سال مالی 1397 مربوط این وزارت،...
Aug 18, 2018 -
داوطلبی پروژه اعمار مسجد شریف قریه دینار خیل ولسوالی قره باغ
وزارت ارشاد، حج و اوقاف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار مسجد شریف قریه دینار خیل ولسوالی قره باغ ولایت کابل مربوط این وزارت، اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل...
Aug 18, 2018 -
داوطلبی پروژه ترمیم تعداد 13 محراب مساجد شریف
وزارت ارشاد، حج و اوقاف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ترمیم تعداد (7) محراب مساجد شریف واقع ناحیه (11) شهر کابل و تعداد (6) محراب مساجد شریف واقع ناحیه (13) شهر کابل بابت سال مالی 1397 مربوط این وزارت، اشتراک...
Aug 12, 2018 -
ترمیمات مسجد شریف امام زمان
بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت ارشاد، حج و اوقاف در نظر دارد، پروژه ترمیمات مسجد شریف امام زمان واقع ساحه پل خشک دشت برچی مربوط ناحیه 13 را به شرکت ساختمانی ترکمن فیضی جواز شماره...
Aug 12, 2018 -
داوطلبی پروژه تعمیر معهد عالی قرائت
وزارت ارشاد، حج و اوقاف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تعمیر معهد عالی قرائت در الحاقیه وزارت جوار سرک میدان هوایی بابت سال مالی 1397 مربوط این وزارت، اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه،...
Aug 12, 2018 -
داوطلبی پروژه ترمیمات 31 محراب مساجد شریف
وزارت ارشاد، حج و اوقاف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ترمیمات (17) محراب مساجد شریف وافع نواحی (6,7) شهر کابل و تعداد (14) محراب مساجد شریف واقع نواحی (11,7) شهر کابل تحت دو لات مربوط این...
Aug 07, 2018 -
داوطلبی ترمیمات 21 محراب مساجد شریف
وزارت ارشاد، حج و اوقاف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ترمیمات تعداد (9) محراب مساجد شریف واقع نواحی (9 و2) شهرکابل و تعداد (12) محراب مساجد شریف واقع نواحی (7،10 و 2) شهر کابل تحت دو لات مربوط این وزارت،...
Aug 07, 2018 -
داوطلبی فرش مسجد شریف داود خیل
وزارت ارشاد، حج و اوقاف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک فرش مسجد شریف داود خیل واقع ناحیه نهم شهر کابل بابت سال مالی 1397 مربوط این وزارت، اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه،...
Aug 07, 2018 -
داوطلبی فرش 3 محراب مساجد شریف
وزارت ارشاد، حج و اوقاف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک فرش 3 محراب مساجد شریف واقع ناحیه 17 و یک محراب مسجد شریف واقع ناحیه 5 بابت سال مالی 1397 مربوط این وزارت، اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش...
Aug 07, 2018 -
پروژه دو نوع تیل(پطرول و دیزل)
بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت ارشاد، حج و اوقاف در نظر دارد، پروژه تدارک دو نوع تیل(پطرول و دیزل) بابت سال مالی 1397مربوط ریاست حج و زیارت را به شرکت برادران عابد واحد لمتید جواز شمار...
Aug 07, 2018 -
صفحه 1 از 2
قبل12بعد