داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
پروژه تهیه و تدارک پرزه جات و روغنیات مورد ضرورت وسایط نقلیه
بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت ارشاد، حج و اوقاف در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک پرزه جات و روغنیات مورد ضرورت وسایط نقلیه به صورت سال تمام را به شرکت تجارتی مقدس عزیزی لمیتد دارنده...
Feb 17, 2019 -
پروژه دیزاین و چاپ (9قلم)کتاب های مختلف النوع بابت سال مالی 1398
وزارت ارشاد، حج و اوقاف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه دیزاین و چاپ (9قلم)کتاب های مختلف النوع بابت سال مالی 1398 مربوط این وزارت، اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل...
Feb 12, 2019 -