داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
پروژه تهیه و تدارک فرش جای نمازی برای مسجد جامع ولسوالی زرمت ولایت پکتیا
وزارت ارشاد، حج و اوقاف در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک مقدار (2160) متر مربع فرش جای نمازی برای مسجد جامع ولسوالی زرمت ولایت پکتیا را به شرکت خدمات لوژستیکی حکمت هوتک شماره جواز (50508) آدرس شرکت: جاده میوند رحیم مارکیت مرکز کابل- کابل، به قیمت...
Dec 05, 2018 -
اعلان دعوت به لیلام اجناس داغمه جات و مستعمل غرض مزایده!
وزارت ارشاد، حج و اوقاف از تمام داوطلبان واجد شرایط عم از شرکت های دولتی و خصوصی و اشخاص انفرادی دعوت می نماید تا در پروسه مزایده (لیلام) تعداد 455 قلم اجناس داغمه که به تاریخ 20 / 09 / 1397 ساعت 9:00 قبل از ظهر در محضر هیئت جلسه لیلام واگذار می...
Dec 02, 2018 -
تهیه و تدارک (2160) متر مربع فرش جای نمازی برای مسجد جامع ولسوالی زرمت ولایت پکتیا
وزارت ارشاد، حج و اوقاف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک مقدار (2160) متر مربع فرش جای نمازی برای مسجد جامع ولسوالی زرمت ولایت پکتیا مربوط این وزارت، اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط...
Nov 07, 2018 -
پروژه اعمار مسجد شریف قلعه کارگر منطقه کوه کرخ ولسوالی چهار آسیاب
وزارت ارشاد، حج و اوقاف در نظر دارد، پروژه اعمار مسجد شریف قلعه کارگر منطقه کوه کرخ ولسوالی چهار اسیاب ولایت کابل سال مالی 1397را به شرکت ساختمانی روح الله قانت جواز شماره (49258) آدرس شرکت: پروژه اصلاحات اداری، مرکز میدان شهر، وردگ به قیمت مجموعی...
Oct 29, 2018 -
اعلان دعوت به لیلام اجناس داغمه جات و مستعمل غرض مزایده
وزارت ارشاد، حج و اوقاف از تمام داوطلبان واجد شرایط عم از شرکت های دولتی و خصوصی و اشخاص انفرادی دعوت می نماید تا در پروسه مزایده تعداد 424 قلم اجناس داغمه که به تاریخ 20 / 8 / 1397 ساعت 9:00 قبل از ظهر در محضر هیئات به لیلام واگذار می گردد،...
Oct 27, 2018 -
پروژه ترمیمات 31 محراب مساجد شریف
وزارت ارشاد، حج و اوقاف در نظر دارد، تا پروژه ترمیمات تعداد (17) محراب مساجد شریف واقع نواحی (8 و 6) شهر کابل و تعداد (14) محراب مساجد شریف واقع نواحی (7 و 11) شهر کابل بابت سال مالی 1397 را به شرکت ساختمانی کاراتکنیک جواز شماره (44221)آدرس پروژه...
Oct 07, 2018 -
تهیه و تدارک مقدار (32700) کیلوگرام گاز مایع مورد نیاز وزارت
وزارت ارشاد، حج و اوقاف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه: تهیه و تدارک مقدار (32700) کیلوگرام گاز مایع مورد نیاز وزارت و ریاست های مربوطه آن اشتراک نموده و آفرهای سر بسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون و...
Sep 26, 2018 -
پروژه ترمیمات تعداد‌ 13 محراب مساجد شریف
وزارت ارشاد، حج و اوقاف در نظر دارد، تا پروژه ترمیمات تعداد‌ (7) محراب مساجد شریف واقع ناحیه (11) شهر کابل و تعداد (6) محراب مساجد شریف واقع ناحیه (13) شهرکابل بابت سال مالی 1397 را به شرکت ساختمانی و سرک سازی رال متحد جواز شماره (47155)آدرس...
Sep 22, 2018 -
پروژه اعمار مسجد شریف قریه دینار خیل ولسوالی قره باغ
وزارت ارشاد، حج و اوقاف در نظر دارد، تا پروژه اعمار مسجد شریف قریه دینار خیل ولسوالی قره باغ ولایت کابل بابت سال مالی 1397 را به شرکت ساختمانی ابربنا جواز شماره (34217)آدرس مارکیت محمد احسان، پلخمری، بغلان، به قیمت مجموعی مبلغ (3،926،420) سه...
Sep 22, 2018 -
داوطلبی پروژه اعمار مسجد شریف قلعه کارگر منطقه کوه کرخ ولسوالی چهار آسیاب
وزارت ارشاد، حج و اوقاف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار مسجد شریف قلعه کارگر منطقه کوه کرخ ولسوالی چهار آسیاب ولایت کابل بابت سال مالی 1397 مربوط این وزارت، اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط...
Sep 22, 2018 -
صفحه 1 از 4
قبل1234بعد