مونږ سره اړیکی

34.536081062192, 69.168033599854

د اړیکې معلومات

د حاجی یعقوب څلور لاری ، نوی ښار،کابل افغانستان
۲۵۱ ۱۴ ۲۲ ۲۰(۰)۹۳+
info@mohia.gov.af