د وزارت د مقام دفتر ریاست

اینجا محل نوشته است و بزودی قرار خواهد گرفت

 

انشالله