د اوقافو ریاست

 

دریاست اوقاف مرکز عمده وظایف

داوقافو دریاست عمده وظایف دکشور په سطح دلاندنی کارنو خخه دی.

1-حراست اونظارت داوقافی منابع او اماکن مربوط خخه.

2-داوقافی جایدادنوثبت اوراجستر.

3-داوقافی ساحاتو پالنه اوپلتنه.

4-دزیارتونو داطرافوخخه دقبایح اومنکراتو پاک کول.

5-دزیارتونو پاکی او صفائی.

6-دزیارتونوترمیم  رنگمالی اوبازسازی.

7-داوقافی جایدادنو کشف او په لاس راورل.

8-دغصب شوی اوقافی جایدادو په لاس راورل ته سعی او تلاش.

9-داوقافی دوسیه ئی دحل لپاره ددولت دقضایا دریاست له طریق خخه.

10- داوقافو عوائیدو دتقویه لپاره په اوقافی جایدادو دمارکیتونو ،دکاکینو،سراینو آباددول.

11-دعشر اوزکاتو دتولول لپاره سعی اوتلاش.

12-دعشر اوزکاتو وینبتل په مستحقینو باندی.

پورته نه لیکلی شوی لیک ستاسو حضورته په درنبشت درواستول شو  هیله ده چه د اطمنان ور وگرخی.

                          ( داوقافوریاست 8 کلونه کاری اجراات دمرکز او ولایاتو په سطحه )

1-      دوزیر اکبر خان دجومات دتیرو فرشول .

2-      دباغ علیمردان دجومات  په ساحه کی راته با بودکانونو جوریدل .

3-      دبابای خودی دزیارت ترمیم اوبیا جورونه د دریمی ناحی مربوط .

4-      دسخی صاحب دزیارت ترمیم اوبیاجورونه د دریمه ناحیه مربوط.

5-      دتمیم صاحب انصاردزیارت مخکنی برخه آهن پوش کول .

6-      دآیساف په واسطه دسخی صاحب دزیارت د اوقافو دریاست په مرسته اوهمکاری جورول د دریمه ناحیه مربوط .

7-      دقلعه قاضی دیسمی د(25) جریبه وقفی خمکی خخه دغاصیبونه لاس نیوی .

8-      ددولت د(6001) نمبرحساب خخه داوقافی عواید وجلا کیدل په یوه خاص حساب .

9-      ددشت برچی په سیمه کی د دوه بسوه وقفی خمکی کشفول.

10-        دقابل بای به سیمه کی دیوی بسوی وقفی خمکی کشفول اودهغه ثبتول به دفتر کی .

11-        دکابل- پغمان به سرک دپنخمه ناحی مربوط د(712)مترمربع وقفی خمکی کشف .

12-        دپهلوان دخانقاء ترخنک دیوی وقفی حویلی کشف دلمری ناحی مربوط .

13-        دابوالشاه دزیارت کشف چی په پنخم ریاست کی موقعیت لری دهغی دساحی(15)بسوه خمکه لری په هغه مجزا شو.

14-  په وقفی ساحوکی دکانتینرو، غرفو خای په خای کول دکابل شارپه مختلفو ساحوکی چه جدیدآ کشف شوی او دبعضو عوایدئی بانک ته تحویل شوی دی .

15-  دشینی دقریی دعیدگاه دجومات لپاره د ( 9) جریبوحمکی کشف .

16-  دفراه ولایت د شهیدانو په تپه کی ( 14نیم ) جریب وقفی حمکی کشف .

17-  دبلخ په ولایت کی ( 500) جریبه حمکی چه دهدیری لپاره کشف شوی .

18-  دینگی قلعی په ولسوالی کی دلسو جریبو وقفی حمکی لاس ته راورنه .

19-  دتخار ولایت درستاق په ولسوالی کی د دوجریبو وقفی حمکی کشف .

20-  دهرات په ولایت کی دباباچغ {ع } د زیارت د ابریشم دسرک په استقامت د( 780) متر مربع وقفی حمکی لاس ته راورنه .

21-  دمیدان ورگ په ولایت کی دتنگی په قریه کی دیو جریب وقفی حمکی چه پخوا دغا صبینو په لاس وه بیرته لاس ته راورنه .

22-  دهرات په ولایت کی برادران حقیقت په جاده کی چه شپرمه ناحیه پوری مربوط ده ( 176) متر مربع وقفی حمکی چه د سید محمد نعیم له خوا دجومات لپاره وقف شویدی .

23-  دننگرهار په ولایت که دبهبود و په ولسوالی که د بهر آباد په پوسته کی دیو جریب حمکی چه دحاجی سیداجان نامی له خوا دجومات لپاره وقف کری لاس ته راورنه .

24-  دهرات په ولایت که د( 1500) جریب وقفی حمکی کشف .

25-    د پغمان په ولسوالی کی د خواجه پشته د غره په لمنه که ( 35) جریب وقفی دغاصبیونه لاس نیونه .