د پالیسی او پلانو ریاست

دانسجام واوپالیسی ریاست غوره دنډه

 

·       دمسلکی اوفنی غړواومربوطو مراجعو په واسط پروژوترتیبول .

·       دخارجی دنورنوجذبول دوزارت دپرمختیایی پروژو په ساختمانی چاروکی داستراتیژی موخه .

·       دکاری راپورجوړول  ، توحید اودهغی وړاندی کول ددینی استراتیژی چاروپه بښټ اړوندومقاماتوته په خصوص دملت ته دحکومت دحساب ورکولو په بهیرکښی .

·       دپرمختیایی پروژو دپروپوزل جوړولدمنظورشوی او وړاندیزشوی راتلونکی کلونولپاره .

·       د پرمختیایی پروژو دفزیکی اولکښت دکړنی راپورفورم لیږل په څلورمیاشتواوکلنیز ټوګه .

·       دراتلونکی کلونو پرمختیایی وړاندیزشوی بودجی جوړول اودهغی وړاندی کول دمالیی محترم وزارت ته.

·       دجوماتونواومتبرکه اماکنو، علماو ، مشایخو سرشمیرنی جوړول د پلازمینی  او ولایتونوپه سطحه .

·       دوزارت دلوړپرړوکارکونکودسفر تنظمول دبهرنیوچارووزارت له طریقه اړوندوسفارتخانوته .

·       دغښتلی قاریانولیږل بهرنی ملکونوته دقرآن عظیم الشان نړیوال دسیالیوکډون لپاره .

·       دحج دبعثی دغړودپاسپورتونوجوړول اودهغی تنظیمول د وزارت دمقام دحکم په اساس .

·       دغوره کارمندانولیږل بهرنی کورسونوته دبلن لیک اود اداری اوملکی اصلاحاتودمکتوب په اساس دپوهی دلوړول لپاره .

·       اړوندوچارودمکتوبونودبهرنه د رالیږل شوی اړوندوچارو مکتوبونو په هکله پلتنه .

·       دکارکونکودمعاشونو دراپورجوړول اودشعباتودستونزودحل لاری .