د بشری منابعو ریاست

دبشری منابعوډریاست غره ډ ندی

 

ډهیواد ډاساسی قانون دصراحت په اساس ډاډاری اصلاحاتواوملکی خدمتونوډکمسیون لوی ریاست په تلولنه کی دښوخدمتونودعرض په منظور-اوپه خاصه توکه ډارشاد حج واوقافوډوزارت کړنو په ‎اړوند اودوی سکتور استراتیژی ) د‎(ډچارچلنر) په مطابق په کال ۱۳۸۷ دتلی دمیاښتی په اوږدوکی دبشری منابعو ریاست دملکی خدماتواو اداری اصلاحاتو دعالی کمیسون له لپاری درتبواو معاشاتوسیتم دبړښست دوزارت په چوکات کی منظور اوپه کارئی پیل وکړ.

لدی وروسته ویلای شوچه دبشری منابعوریاست دخپل زانکړی دریزلرلوسره دتیروخت په پرتله اورموخواوستروهد فونوسره چه ددغه ریاست په پالسی کی نغښتی دی خاص شتون لړی – دبشری منابعوریاست وجوړ شوومعیارونوپه نظر کی نیولوسره داداراتو اړوند اړتیاوی اودهغوی دنده دیر مشخصات تعینوی .

-په لنږتوکه کولای شودبشری منابعودریاست شتری   دندی په لاندی توکه جوته کړو-

۱- دوزارت په اړونده اداروکی دملی چار چلندپه مطابق بشری منابعووارتیاؤراغنړونی داري دپرمختیا په منظور – اوتشکیلاتی راوړنی-

۲- ډوزارت دکارکونکوداستخدام په اړوندداسنادوترتیب  وتنظیم اودهغودپړاونوسرته رسول. دکارکونکو په دنده کمارل او تبدیلی داداری اصلاحاتو اوملکی خدمتونو دقانون اوطرزالعمل په مطابق . دتیم دوضعی ښه والی په داخل کی. اوهمدارنکه دکړنوښه تنظیم  دحاضری په هکله درخصتی ورځوپه هکله داستفااوتقاعد دحقوقوپه هکله اړوندومقاماتوته .په وزارت کی دملکی خدمتونواواداری اصلاحاتودریفورم تطبیق .داصلاحی لارښودپه مطابق دکارکونکودمصاحبوتیرونی په عرض دیودنده یز کمسیون منځ ته راوړل ترڅوداهلیت اووړتیالرونکی کسان دآزادرقابت دسیستم له لاری دندوته وګمارل شی .

۳-دوزارت داداری اوخدماتی کارکونکو داړیکواوهم غږی تامین .اودآسانتیاؤراټولول دهغودمحوله کړنواواجرآ توپه هکله وکاردپوه سالم چاپریال په درنښ کي – دروغتیا خوندی توپ .دکارکونکو دښکایتونوڅیړل .

۴- داغیزلاندی کارکونکی داجرآتو-ارزونی –څارنی-سازمان ورکولواوپلان ګذاری .لارښودته ډوزرات دکارکونکودسوانحوودفترونوترتیب دملکی خدماتواواداری اصلاحاتو دخپل واک کمیسیون دقوانینواوطرازالعمل په اساس دکارکونکوداجر‌‌اتو ارزونی دهر کال په پای کی وملکی خدمتو نواواداری اصلاحاتو دخپلواک کمسیون داستازی په مرسته .

۵- دوزارت دزده کړهایزو اړتیاؤ جوت والی. دزده کړه ایزوبرناموڅخه پلبتنه اوتطبیق داداری اصلاحاتواوملکی خدماتو دخپلواک کمسیون په مستقیمه هم غږی وکارکونکودظرفیت جګوالی دضروری پلانونوطرح اوتطبیق دظرفیت دارتقادپروګرامونوپه لارچونی.اوهمدارنګه دخدمت دننه دلنډمهاله زده کړود چارو زمینه برابرول دهم غږوهیوادونواوداخلی منابعوله لاری .

۶- دبشری قواؤوړاندکتنه اوپلان جوړونه داداری دپراختیا په غرض . درتبو او معاشونودنوی سیستم تطبیق ددندوتحلیل اوتشریح دبشری منابعودریاست په مختلفوکاری څانکوکی داداری دپراختیا اومسولیت مننی احساس

۷-دسیستم منځ ته راوړل اوددیتابس دستګاه .دکارکونکی دسوانحو دمنظم سیستم په غرض .دآسانتیا ؤمنځ ته راوړنی دکارکونکی دمعلوماتی سوانحو په غرض – چه دهررازدمعلوماتو ښکارندوی اوسی .

۸- دولایاتودمختلفو ذاتی کړنوپه هکله دبشری منابعودمناسب چارچلندطرح اوتطبیق دکتورومشوروانکیړنه دخندونودحل کیدوپه اړوندبشری منابعو دریاست په رابطه دیوقاونی چوکات تطبیق.

۹-دوزارت دقوانینو اومقررانو دطرزالعمل اوډاداری اصلاحاتو واخپلواک کمسیون دکړن لاری سره سم ږ دذهن کارونوکارکونکی توظیف اوپه کارګمارنه .لکه حطیب امام .موذن .خادم اودمساجد واوتکیه خانو فاتحه ویونکی کوم چه په وزارت کی راجسترښوی –

۱۰-ددولت دواصله قوانینواوفرامینوپخپل وخت تطبیق او داداری اصلاحاتو اوملکی خدمتونودخپلواک کمسیون دمقری دکړڼ لاری تطبیق دبشری منابعوپه ریاست او وزارت په نورواړوندواداروکی  .

۱۱- په مجموع کی دبشری منابعوریاست دوزارت لومړی بشری اومسلکی ارتیا ؤاکمال په غاړه لری داداری اصلاحاتو دخپلواک کمسیون دمندرجه قوانینواولارښوونوله پالیسی څخه په ګڼه اخستلوسره . دسالموادارومنځ په راوړپه ده چه دتولنی داړتیا وپه لړکی اغیزنا که ونډه لری – ترڅواستعدادونه په کار واچول شی اودظرفیتونودلوړوالی مخه برابره کړای شی .

۱۲-دبشری منابعودریاست له لاری دطرزالسلکوک ومقرری تطبیق دښوخدمتونو په مخه .اوخلکوته دخدمت انګیرنی منځ ته راوړنه دکارکونکودهم وکړی ومکلفیت تشیخص په پام کی نیولوسره چه خپل حقوقواووجائبوپه اړوندله قوانینو،فراموینولاشیحواو اړونده کاری طرزالعملونو ځخه معلومات ولری.