جدول نمرات تیلفونهای مقامات وزارت ، روسای مرکزی و مشاورین

شماره

اسم

وظیفه

ایمل آدرس

نمبر تیلفون

1 مولوی عبدالحکیم منیب سر پرست وزارت ارشاد حج و اوقاف  Monib51@hotmail.com 0202203547
2 دکتور امین الدین مظفری معین مسلکی وزارت Aminuddin.mozafary@gmail.com 020201338
3 الحاج ملا تاج محمد مجاهد معین اداری ومالی    0202201337
4 محمد اسحق حیدری عرب رئیس دفتر مقام وزارت daftar.riasat786@gmail.com 0202203546
5 حضرت محمد خلیل  سر پرست ریاست اداری ومالی    0202203545
6 الحاج محمد اجمل صدیقی سرپرست ریاست منابع بشری ajmalsediqi_2010@yahoo.com 0700234115
7 قاضی فیض محمد مختار رئیس حج فرضی    0202203874
8 مولوی فضل الکریم سراجی رئیس ارشاد وانسجام امور مساجد   0773457764
9 قاضی ریاض الله صابر رئس تعلیمات امور دینی وتدرئب ائمه   0785657279
10 محمد آصف مصباح رئیس حسینیه ها   0744487828
11  انجنیر عبدالولی حامد سر پرست ریاست پالیسی وپلان   0799474318
12 نور الله غفوری ریئس اوقاف مرکز   0708002471
13 استاد برکت الله سلیم رئیس امور قراء   0786278159
14 مفتی سید حجت الله نجیح رئیس مجمع علمی    0700081630
15 محمد شریف رباطی رئیس تدقیق و مطالعات امور اسلامی    0798911912
16 خواجه قیام الدین صدیقی رئیس تفتیش داخلی    020204819
17 محمد صهیب عاصمی سرپرست ریاست احتساب   0795303029
18 فضل محمد حسینی  سرپرست ریاست اطلاعات وارتباط عامه   0202214251
19 مولوی احمد گل دلاور رئیس مرکز اعتدال   0700173205
20 امام محمد مبشر رئیس ریاست عمره   0792131424
21 احمد شکیب شمس سر پرست آمریت تکنالوژی معلوماتی shekib.shams@mohia.gov.af 0747331000
22 الحاج نور احمد شهباز سر پرست آمریت تدارکات   0202214155
23 شکریه سلیمان خیل  آمره جندر    0747991717
24 فضل الرحمن رجبی آمر نظارت و ارزیابی    0700681251
25 محراب الدین دانش مشاور در امور مساجد وحسینیه ها   0744485868
26 الحاج غلام الدین کلانتری مشاور در امور اوقاف    077412006
27 مولوی محمد حمیم حمیدی مشاور مقام وزارت   0744454411
28 محمد قسیم اخند زاده مشاور مقام وزارت   0700320131
29 استاد نقیب الله اثری مشاور در امور دینی    0700002412
30 استاد عبدالحمیط مشاور در امور تعلیمات امور دینی   0744429075
31 مولوی عبدالعزیز مشاور تخنیکی و مسلکی   0702692850
32 مولوی محمد شریف صادقی مشاور امور فرهنگی    0784833808
33 مبشر الله  مشاور درامور قرا   0791947096
34  ذبیح الله حقمل تره خیل مشاور در امور اداری ومالی    0702858380
35 مولوی محمد مجاهد مشاور تدرئب ائمه   0799293029