قرار داد های تدارکاتی

بودجه انکشافی سال مالی 1398

  1. درسال مالی 1398 شامل پلان بودجه انکشافی به تعداد (78) قرارداد پروژه های اعمار و اکمال کار باقیمانده بودجه که از جمله 50 قرارد اد پروژه های متذکره صدفیصد تکمیل و تعداد (26) پروژه تحت کارمی باشد که تقریبا 85 فیصد کارساختمانی آن پیشرفت دارد .وبه تعداد (2)پروژه (اعمارتعمیرتدریب ایمه و اعمارمسجدشریف قریه اوریاخیل ولسوالی پغمان ) تحت طی مراحل تدارکاتی میباشد و قرارداد آن برای این ریاست توصل نورزیده .
  2. از جمله فیصدی مصرف بودجه نظر به راپور ریاست اداری ومالی تا الحال (85)فیصد میباشد پروژ های متذکره توصل ورزیده تا الحال نظر به کمبود نواقصات در اسناد ارسالی ولایات اجرا نگردیده تقریباً(8)فیصد رانشان میدهد در صورتیکی اسناد واصله اجراگردد مصرف بودجه بالاتر از (90)فیصد میرسد .

بودجه عادی حفط ومراقبت دارای های عامه :

نظربه مکتوب شماره (961مؤرخ 12/5/1398 ریاست اداری ومالی جدول تعداد (36) محراب مساجد شریف شامل بودجه حفظ ومراقبت دارای های عامه ودولتی به منظور ترمیم و تهیه فرش مساجد به این ریاست مواصلت ورزیده که بعد ازترتیب اسناد تخنیکی به اسرع وقت به تدارکات رفته و بعد ازطی مراحل تدارکاتی قرارذیل به این ریاست غرض اجراات توصل ورزیده قرارداد ترمیمات (9) محراب مسجد به تاریخ 23/7/1398 به این ریاست توصل ورزیده که کارساختمانی آن صدفیصد تکمیل وتحت برآورد سانی قراردارد .

  1. قرارداد ترمیمات (11) محراب مساجد شریف درنواحی مختلف شهرکابل به تاریخ 30/7/1398 به این ریاست توصل ورزیده که کارساختمانی آن عنقریب تکمیل وفعلا تحت برآورد ثانی قراردارد .

که تعداد (4) محراب مساجد شریف نظربه نبود آدرس مکمل توسط انجنیران ساحه آن تثبیت نگردیده ودوباره به ریاست اداری ومالی محول که به عوض آن طبق هدایت مقام محترم وزارت اعمارخانقا چهارقلعه وزیرآباد مربوط ناحیه دهم شهرکابل تعدیل گردید .

  1. قرارداد اعمارتهیه ونصب فرش تعداد (12) محراب مساجد شریف به تاریخ 9/8/1398 عنوانی این ریاست توصل ورزیده که فرش آن تهیه وبه مساجد با درنظرداشت هیئت موظف فرش میگردد .
  2. قرارداد اعمارخانقا به تاریخ 23/7/1398 عنوانی این ریاست توصل ورزیده که فعلا کارساختمان آن تقریبا تکمیل وتحت برآورد ثانی قراردارد
  3. ترمیمات تعداد (6) محراب مساجد شریف درنواحی شهرکابل بطورفوق العاده ازبودجه حفظ مراقبت طی مراحل گردیده که برآورد ثانی آن صورت گرفته وبه امریت تدارکات ارسال گردیده است که عبارت از( 1 مسجد شریف مدنی واقع کمری،مسجد شریف حضرت ابراهیم خلیل الله، ترمیم مسجد شریف حضرت عثمان واقع شهرک حاجی حاجی نذیر مینه، مسجد شریف چاول خیل واقع ناحیه 17 ومسجدشریف عبدالصمد واقع سلیم کاروان ) میباشد. همچنان غرض برآورد ابتدایی تهیه فرش تعداد(4) محراب مساجدشریف درنواحی مختلف شهرکابل عنوانی این ریاست ازطرف ریاست اداری ومالی توصل ورزیده که ازطرف انجنیران این وزارت برآورد ابتدایی صورت گرفته است .
  1. قرارمکتوب شماره (1226 مؤرخ 13/7/1398 ) ریاست اداری ومالی برآورد ابتدایی مسجد شریف شاه مردان ، شاه کوتیان وکماندو توصل ورزیده که بعدازبرآورد ابتدایی بریاست اداری ومالی رسما ارسال گردیده است که برآورد ثانی صورت گرفته است
  2. قرارمکتوب شماره (1424مؤرخ 22/8/1398) ریاست اداری ومالی درموردبرآورد ابتدیی فرش مسجد محمد ولی مربوط ناحیه 8 توصیل ورزیده  کارآن تکمیل گردیده است .