معینان

شماره اسم معینیت کارکرد / بیوگرافی ملاحظات
1 معین مسلکی     
2 معین اداری ومالی     
3 معین حج وزیارت    
4 معین عرفان اسلامی