گزارشات

شماره عنوان فایل مورد نظر  ملاحظات
1 گزارش مصارفات بودجه عادی وانکشافی فایل  
2 گزارش شش ماهه از تطبیق پلان سال مالی  فایل  
3 گزارش اجندای ملی امنیت غذایی فایل  
4 گزارش دست آوردهای سال 1398 وزارت فایل   
5 گزارش برج دلو 1398 تدرئیب ائمه فایل  
6 گزارش شش ماه اول ریاست پالیسی سال 1399 فایل   
7 گزارش ربع اول وربع دوم سال1399 ریاست مجمع علمی فایل  
8 فعالیت ها و دستاورد های عمده سال 1399 ریاست امور قراء فایل  
9 گزارش شش ماه اول سال 1399 ریاست تدقیق ومطالعات فایل  
10 گزارش شش ماه اول سال 1399 آمریت نظارت وارزیابی فایل  
11 گزارش شش ماه اول و دوم سال 1399 ریاست حج فایل   
12 گزارش شش ماه اول و دوم سال 1399 ریاست اوقاف فایل   
13 گزارششش ماه اول سال مالی ) 1399 ) ریاست دفتر فایل   
14 گزارش شش ماه اول سال مالی 1399 ریاست مساجد فایل   
15 گزارش شش ماه اول سال مالی 1399 ریاست تدرئب ائمه فایل   
16 گزارش شش ماه اول سال 1399 ریاست پالیسی  فایل   
17 گزارش شش ماه اول سال 1399 ریاست حسینیه ها فایل