گزارشات

شماره عنوان فایل مورد نظر  ملاحظات
1 گزارش مصارفات بودجه عادی وانکشافی فایل  
2 گزارش شش ماهه از تطبیق پلان سال مالی  فایل  
3 گزارش اجندای ملی امنیت غذایی فایل  
4 گزارش دست آوردهای سال 1398 وزارت فایل   
5 گزارش برج دلو 1398 تدرئیب ائمه فایل  
6 گزارش شش ماه اول سال 1399 فایل