گزارشات

شماره عنوان فایل   شماره عنوان  فایل ملاحظات
1 گزارش مصارفات بودجه عادی وانکشافی فایل   گزارش ربع اول و دوم سال 1399 ریاست عرفان فایل  
2 گزارش شش ماهه از تطبیق پلان سال مالی  فایل   گزارشات ربع چهارم ریاست دفتر مقام وزارت فایل  
3 گزارش اجندای ملی امنیت غذایی فایل   گزارش سالتمام ریاست اطلاعات وارتباط عامه فایل   
4 گزارش دست آوردهای سال 1398 وزارت فایل    گزارش سالتمام سال 1399 ریاست احتساب فایل  
5 گزارش برج دلو 1398 تدرئیب ائمه فایل   گزارش سالتمام سال 1399 ریاست تعلیمات امور دینی فایل  
6 گزارش شش ماه اول ریاست پالیسی سال 1399 فایل    گزارش سالتمام 1399ریاست حسینیه ها فایل  
7 گزارشات سال تمام ریاست مجمع علمی فایل   گزارش سالتمام 1399ریاست تفتیش داخلی  فایل   
8 فعالیت ها و دستاورد های عمده سال 1399 ریاست امور قراء فایل        
9 گزارش سال تمام ریاست تدقیق و مطالعات اسلامی فایل        
10 گزارش شش ماه اول سال 1399 آمریت نظارت وارزیابی فایل        
11 گزارش شش ماه اول و دوم سال 1399 ریاست حج فایل         
12 گزارشات سالتمام ریاست اوقاف فایل         
13 گزارششش ماه اول سال مالی ) 1399 ) ریاست دفتر فایل         
14 گزارش شش ماه اول سال مالی 1399 ریاست مساجد فایل         
15 گزارش شش ماه اول سال مالی 1399 ریاست تدرئب ائمه فایل         
16 گزارش شش ماه اول سال 1399 ریاست پالیسی  فایل         
17 گزارش شش ماه اول سال 1399 ریاست حسینیه ها فایل         
18 پروژه های تحت کار اعمار مساجد سال 1399 فایل         
19 خلاصه دست آورد های سال 1398 وزارت  فایل         
20 گزارش توحیدی شش ماه اول سال 1399 ریاست اداری  فایل         
21 گزارش توحیدی شش ماه سال 1399 ریاست تفتیش فایل