معینیت اداری ومالی

استقامت کاری معینیت اداری ومالی  وزارت ارشاد،حج واوقاف

   هدف - اداره،رهبـــــری، کنترول،مراقبت از ریاست اوقاف  ، ریاست اطلاعات وارتباط عامه  ، ریاســــت اداری ومالی  ، ریاســــت منابع بشری  ، آمریت جندروآمریت  تکنالوژی معلوماتی.

مسئولیت های وظیفوی :

 1. نظارت ؛کنترول ،  ونظارت از امور مالی واداری جهت عرضه بهترخدمات  با منابع مالی درمرکز وولایات .
 2. نظارت کنترول از اجرای تخصیصات وبودجه منظور شده ،وتقسیمات آن بمرکز و ولایات جهت استفاده درطول سال .
 3. نظارت ،کنترول ازجمع آوری عواید از تمام منابع عایداتی وزارت در مرکز وولایات کشور و انتقال آن به حساب دولت  .
 4. نظارت از  خدمات ترانسپورتی و مالي از قبيل فعالیت های محاسبوي ، بودجوي و حواله جات .
 5. حصول اطمینان از صحت و با  کیفیت بودن اسناد مالی و اداری که توسط شعبات  مربوطه ترتیب و طی مراحل می گردد .
 6. نظارت  از عقد، اجراً وتطبیق قراردادها در مطابقت با قوانین  مالی وحسابی .
 7. کنترول ونظارت  ازثبت وحفظ  املاک وجایداد های وقفی وغیر وقفی که از طرف افراد واشخاص در خصوص مساجد ،مدارس واماکن متبرکه وقف گردیده اند
 8. کنترول ورهبری ازجمع آوری عواید از جایداد های وقفی و غیر وقفی جهت بلندبردن عواید از جایداد ها بصورت منظم وشفاف .
 9. نظارت  ازتطبیق  پالیسی  های مناسب منابع بشری درراستای مدیریت منابع بشری (پلانگذازی ،آموزش وارتقای ظرفیت ، تشویق وترغیب وحفظ کادر های مسلکی ) مطابق به احکام قانون وطرزالعمل های مربوطه.
 10. تأمین ارتباط با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، وزارت مالیه، وزارت کار و امور اجتماعی و سایر ادارات پیرامون پالیسی های منابع بشری و رهنمود های مربوط.
 11. نظارت از تطبیق درست و بموقع پروسه استخدام مطابق به قانون کارکنان خدمات ملکی وسایر مقرره ها وطرزالعمل ها موجود به منظور رعایت اصل شایستگی وشفافیت .
 12. هدایت در اجرای امور وابسته به مسائل تقرر، ارتقا، تقاعد، انـفــکـاک و اسـتـفـعأ بادر نـظـر داشــت پالیسی های موجود .

 

 1. نظارت وکنترول ازاجراآت دقیق در مورد اعلان بست ها، شارت لست و انـتـخـاب بهـتـریـن ها جـهـت اســـتـخـدام در بـسـت های اعـــلان شده بعد از مـصاحبه رقـابـتـی.
 2. نظارت از تطبیق بر نامه ها ،تأمین حقوق بخش جندر و آگاهی دهی از سهم زنان در پیشبرد امور .
 3. رهبری از اطلاعات وارتباط عامه وانعکاس تمام فعالیت ها ، پیشرفت ها ودست آورد ها از طریق رسانه ها ی چاپی ،سمعی وبصری جهت اگاهی عامه .
 4. کنترول  وفراهم اوری تسهیلات جهت ارائه امورخدمات تکنالوژی به وزارت به منظور عرضه خدمات بهتر.

       ساختار تشکییلاتی معینیت اداری مالی