گالری رسانه

د ارشاد، حج او اوقافو وزارت مسؤولینو د کابل ښار له يو شمير علماء کرامو او امامانو سره غونډه تر سره کړه.

مسئولین وزارت ارشاد، حج و اوقاف با تعدادی از علمای کرام و ائمه مساجد شهر کابل دیدار کردند

The officials of the Ministry of MOHIA met with a number of honorable scholars and mosque imams of Kabul city

وزارت ارشاد، حج و اوقاف سمینار ارتقای ظرفیت روسا و کارمندان ولایتی را آغاز کرد

The Ministry of MOHIA has initiated a capacity-building seminar for provincial governors and officials.

The closing ceremony of memorizing and reciting the Holy Quran

د قرآن کریم د حفظ او تلاوت د ختم مراسم

اختتامیه محفل حفظ و تجوید قرآن کریم

د هېواد په کچه د قرآن کریم د حفظ او تفسیر د دولسم پړاو او لومړي پړاو پرمختګ

The progress of the twelfth round of the nationwide memorization and interpretation of the Holy Quran the first round

جریان دور دوازدهم مسابقات سرتاسری حفظ و تجوید قرآن کریم و دور اول قراءات سبعه

The Ministry of MOHIA has initiated a capacity-building seminar for provincial governors and officials.

وزارت ارشاد، حج و اوقاف سمینار ارتقای ظرفیت روسا و کارمندان ولایتی را آغاز کرد.

د ارشاد،حج او اوقافو وزارت ولایتي رئیسانو او کارمندانو ته د ظرفیت لوړونې په موخه سیمینار پیل کړ

"In the twelfth round of the nationwide competitions for the memorization and recitation of the Qur'an and the first round of the seven readings, with the introduction of excellent memorizers, concluded today.

د هېواد په کچه د قرآن کریم د حفظ، تجوید او د سبعه قراءاتو سیالۍ د هېواد د ممتاز حافظ په معرفي کولو سره پای ته ورسېده.

Pagination