خپرونه

د پیام حق مجله د لرم میاشتی د 1399 کال

د پیام حق مجله د تله میاشتی د 1399 کال

د پیام حق مجله د وژی میاشتی د 1399 کال

د زمری میاشتی د پیام حق مجلی د 1399 کال

د پیام حق مجلی

د پیام حق مجلی

د پیام حق مجلی

د پیام حق مجلی

د پیام حق مجلی

دپیام حق مجلی

دویم دوره شپاړسم کال یوولسم ګڼه د سلواغی میاشت

دویم دوره شپاړسم کال دولسمه ګڼه د کب میاشت

دویم دوره شپاړسم کال ُ لسمه ګڼه د مرغومي میاشت

دویم دوره شپاړسم کال ؛ نهمه ګڼه د لنډی میاشت