خپرونه

د پیام حق مجلی

د پیام حق مجلی

د پیام حق مجلی

د پیام حق مجلی

د پیام حق مجلی

دپیام حق مجلی

دویم دوره شپاړسم کال یوولسم ګڼه د سلواغی میاشت

دویم دوره شپاړسم کال دولسمه ګڼه د کب میاشت

دویم دوره شپاړسم کال ُ لسمه ګڼه د مرغومي میاشت

دویم دوره شپاړسم کال ؛ نهمه ګڼه د لنډی میاشت