جدول نمرات تیلفونهای مقامات وزارت و روسای مرکزی

شماره

اسم

وظیفه

نمبر تیلفون

1 شیخ الحدیث مولوی نور محمد ثاقب وزیر  ارشاد حج و اوقاف  0202203547
2 مولوی عارف الله عارف معین اداری ومالی  0202201337
3 مولوی عزیز الرحمن منصور معین عرفان و اماکن مقدسه 0
4  قاری عبدالصبور فاروق رئیس دفتر مقام وزارت 0706835904
5 مولوی عبدالولی حقانی ریس  اداری ومالی  0766662348
6 مولوی حمد الله  ریس تفتیش داخلی  0775897573
7 مولوی شهاب الدین ثاقب ریس منابع بشری  0765160519
8 مفتی محمد نعمان ثاقب رئیس مجمع علمی  0766983012
9 قاری عبدالفغار ثاقب ریس امور قاریان 0771111234
10 مولوی حافظ قطب عالم رئیس امور عرفان و اماکن دینی  0796727942
11 مولوی محمد افضل کرامت اخند زاده رئیس عمره و زیارت 0767483224
12 مفتی عبدالحمید شهید رئیس انسجام امور مساجد 0
13 قاری محمد اشرف حقانی رئیس تعلیمات امور دینی و تدریب ائمه  0787523104
14 مولوی نقیب الله  رئیس ارتباط خارجه 0
15 محمد آصف مصباح رئیس حسینیه ها  0744487828
16   رئیس مرکز اعتدال   
17 فضل محمد حسینی  رئیس اطلاعات وارتباط عامه 0797305757
18 نورالله غفوری رئیس اوقاف 0708002471
19 قاضی ریاض الله صابر رئیس احتساب 0744326252
20 عبدالمهیمن منصوری  رئیس پروژه ها و برنامه  0707171772
21 فیض محمد مختار ریس حج فرضی  0744089282
22 محمد ناصر احمدی  آمر پلان ریاست پالیسی  0744887560
23 قاری عبدالصمد عمری  رئیس نظارت وارزیابی  0783430791
24 مولوی عبدالباقی اخند زاده آمر تدارکات  0705381656
25 احمد شکیب شمس  آمر تکنالوژی معلوماتی  0747331000