طرزالعمل ها

شماره ریاست  اسناد  اسناد مورد نظر ملاحظات
1 ریاست ارشاد وانسجام مساجد طرزالعمل تطبیق پروژه های اعمار مساجد دانلود  
2 ریاست حسینیه ها طرزالعمل اجراات ریاست حسینیه ها دانلود  
3 ریاست پالیسی  مکانیزم نظارت بر پروزه های ساختمانی دانلود