طرزالعملونه

شمیره ریاست  اسناد  د پام ور اسناد ملاحظات
1 د مساجدو د ارښاد وانسجام ریاست طرزالعمل تطبیق پروژه های اعمار مساجد فایل  
2 د حسینیو ریاست  طرزالعمل اجراات ریاست حسینیه ها فایل  
3 د پالیسی او پلان ریاست مکانیزم نظارت بر پروزه های ساختمانی فایل  
4 د قراو ریاست  د قرا ریاست د کاری طرزالعملونه فایل  
5 د تدقیق او اسلامی مطالعاتو ریاست د تدقیق او اسلامی مطالعاتو ریاست کاری طرزالعم فایل  
6 د مجمع علمی ریاست د مجمع علمی ریاست کاری طرزالعمل فایل  
7 د بشری منابعو ریاست د خدماتی تعیناتو طرزالعمل فایل  
8 د اداری او مالی ریاست  د املاکو طرزالعمل فایل  
9 د اداری او مالی ریاست د اجناسو د لیلاموال طرزالعمل فایل  
10 د احتساب ریاست د احتساب د کاری طرزالمعل فایل  
11 د اوقافو ریاست د عوایدو وقفی جایدادونو عواید تولول او مصارف فایل  
12 د نظارت او ارزیابیو آمریت د وزارت د پلان او پالیسیو طرزالعمل فایل