جدول نمرات تیلفونهای روسای ولایتی

شماره

اسم

وظیفه

نمبر تیلفون

نمبر وتس اپ

1