جدول نمرات تیلفونهای روسای ولایتی

شماره

اسم

وظیفه / ولایت 

نمبر تیلفون

نمبر وتس اپ

1 مولوی عبدالواسع اخند زاده  رئیس ارشاد، حج و اوقاف ولایت کابل  0779700819 0770818606
2 مولوی فضل کریم  رئیس ارشاد، حج و اوقاف ولایت لوگر 0779446421 0748199163
3 مولوی نصرت الله صلاح الدین ریئس ارشاد، حج و اوقاف ولایت میدان وردک 0772735810 0772735810
4 مولوی رحمن گل محمد رئیس ارشاد، حج و اوقاف ولایت غزنی  0765749790 0765749790
5 مولوی عبدالسلام حقانی رئیس ارشاد، حج و اوقاف ولایت ننگرهار 0783036666 0794479017
6 مولوی فیض محمد حقانی رئیس ارشاد، حج و اوقاف ولایت لغمان 0731965010 0704173953
7 مولوی عبدالروف عاصم رئیس ارشاد، حج و اوقاف ولایت نورستان 0706647789 0749601780
8 مولوی محمد اسلام واسع رئیس ارشاد، حج و اوقاف ولایت زابل  0707427537 0704201827
9 مولوی عبدالبصیر فایز رئیس ارشاد، حج و اوقاف ولایت کندهار 0706598990 0703208346
10 مولوی صدیق الله صدیق رئیس ریاست خرقه مبارک ولایت کندهار    
11 مولوی شمس الحق ثاقب رئیس ارشاد، حج و اوقاف ولایت هلمند 0780580080 0703130050
12 مفتی غلام ربانی رئیس ارشاد، حج و اوقاف ولایت فراه 0707073029 0707073029
13 مولوی محمد رحیم مذهبی رئیس ارشاد، حج و اوقاف ولایت کنر 0772686901 0770160827
14 مولوی فضل الرحمن رئیس ارشاد، حج و اوقاف ولایت نیمروز 0705070445 0708574193
15 مولوی سیف الدین عزیزی رئیس ارشاد، حج و اوقاف ولایت هرات 0776882904 0706229114
16 مولوی محمد عیسی عدالت رئیس ارشاد، حج و اوقاف ولایت غور 0711552391 0749793399
17 مولوی شفیع الله صدیقی رئیس ارشاد، حج و اوقاف ولایت پروان 0774996649 0774996649
18 مولوی نقیب الله رئیس ارشاد، حج و اوقاف ولایت کاپیسا 0777841303 0777841303
19 مولوی عبدالرحمن رحمانی رئیس ارشاد، حج و اوقاف ولایت پنجشیر 0703470996 0703470996
20 مولوی نجیب الله کروخی رئیس ارشاد، حج و اوقاف ولایت بلخ 0706008535 0781709095
21 علم خانمولوی رئیس ریاست روضه مبارک ولایت بلخ 0784472401 0765172353
22 مولوی سمیع الله رئیس ارشاد، حج و اوقاف ولایت بغلان 0704360665 0711111186
23 مولوی محمد حنیف مخدوم رئیس ارشاد حج و اوقاف ولایت بدخشان 0705520525 0728485474
24 مولوی شمس الله رئیس ارشاد، حج و اوقاف ولایت بامیان 0748488048 0705449332
25 مولوی سردار مبشر رئیس ارشاد، حج و اوقاف ولایت بادغیس 0706720116 0706720116
26 مولوی عبدالستار سیرت رئیس ارشاد، حج و اوقاف ولایت پکتیا 0799799725 0774993772
27 مولوی عبدالقیوم فرقانی رئیس ارشاد، حج و اوقاف ولایت پکتیکا 0774622060 0793006969
28 مولوی عبدالغیور صدیقی رئیس ارشاد، حج و اوقاف ولایت تخار 0777156777 0777156777
29 مولوی عید ولی حلیمی رئیس ارشاد، حج و اوقاف ولایت خوست 0765417340 0774447544
30 مولوی نصرت الله منصور رئیس ارشاد، حج و اوقاف ولایت جوزجان 0781477705 0781477705
31 سلیمان علی بلیغ رئیس ارشاد، حج و اوقاف ولایت دایکندی 0777273283 0777273283
32 مولوی باز محمد نایاب رئیس ارشاد، حج و اوقاف ولایت سمنگان 0776140983 0770085082
33 مولوی گل محمد رئیس ارشاد، حج و اوقاف ولایت سرپل 0773809582 0700073577
34 مولوی حمیدالله عبدالرحمن رئیس ارشاد، حج و اوقاف ولایت کندز 0731014868 0705426118
35 مولوي نجیب الله حسان رئیس ارشاد، حج و اوقاف ولایت ارزکان 0747837700 0747837700
36   رئیس ارشاد، حج و اوقاف ولایت فاریاب