ریاست های مرکزی

شماره اسم ریاست / آمریت فایل مورد نظر  ملاحظات
1 ریاست دفتر مقام وزارت فایل  
2 ریاست اداری ومالی  فایل  
3 ریاست منابع بشری فایل  
4 ریاست حج فرضی فایل  
5 ریاست عمره  فایل  
6 ریاست مجمع علمی فایل  
7 ریاست تدقیق ومطالعات فایل  
8 ریاست اطلاعات وارتباط عامه فایل  
9 ریاست امور قراء فایل  
10 ریاست تفتیش داخلی  فایل  
11 ریاست پلان وپالیسی فایل  
12 ریاست اوقاف فایل  
13 ریاست ارشاد وا نسجام مساجد فایل  
14 ریاست تعلیمات امور دینی و تدریب ائمه فایل  
15 ریاست احتساب  فایل  
16 ریاست حسینیه ها فایل  
17 ریاست مرکز اعتدال فایل   
18 آمریت تکنالوژی معلوماتی فایل  
19 آمریت نظارت و ارزیابی فایل  
20 آمریت جندر فایل  
21 آمریت تدارکات فایل  
22 ریاست عرفان اسلامی  فایل