ریاست های مرکزی

شماره اسم ریاست / آمریت وظایف ملاحظات
1 ریاست دفتر مقام وزارت دانلود  
2 ریاست اداری ومالی  دانلود  
3 ریاست منابع بشری دانلود  
4 ریاست حج فرضی دانلود  
5 ریاست عمره  دانلود  
6 ریاست مجمع علمی دانلود  
7 ریاست تدقیق ومطالعات دانلود  
8 ریاست اطلاعات وارتباط عامه دانلود  
9 ریاست امور قراء دانلود  
10 ریاست تفتیش داخلی  دانلود  
11 ریاست پلان وپالیسی دانلود  
12 ریاست اوقاف دانلود  
13 ریاست ارشاد وا نسجام مساجد دانلود  
14 ریاست تعلمیمات امور دینی و تدریب ائمه دانلود  
15 ریاست احتساب  دانلود  
16 ریاست حسینیه ها دانلود  
17 آمریت تکنالوژی معلوماتی دانلود  
18 آمریت نظارت و ارزیابی دانلود  
19 آمریت جندر دانلود  
20 آمریت تدارکات دانلود