د مرکزی ریاستونه

شماره اسم ریاست / آمریت فایل مورد نظر  ملاحظات
1 د دفتر مقام ریاست فایل  
2 د مالی او اداری ریاست فایل  
3 د بشری منابعو ریاست فایل  
4 د فرضی حج ریاست فایل  
5 د عمری ریاست فایل  
6 د مجمع علمی ریاست فایل  
7 د تدقیق او اسلامی مطالعاتو ریاست فایل  
8 د عامی اړیکو او اطلاعاتو ریاست فایل  
9 د قراو ریاست فایل  
10 د اخلی تفتیش ریاست فایل  
11 د پالیسی او پلانو ریاست فایل  
12 د اوقافو ریاست  فایل  
13 د جماتونو د ارښاد او انسجام ریاست فایل  
14 د دینی تعلیماتو او تدریب ریاست فایل  
15 د احتساب ریاست  فایل  
16 د حسینیو ریاست فایل  
17 د تکنالوژی او معلوماتی آمریت فایل  
18 د نظارت اوارزیابی آمریت فایل  
19 د جندر آمریت  فایل  
20 د تدارکاتو آمریت فایل