د ولایتی روساو د تیلفونونو شمیری جدول

شماره

اسم

وظیفه

ایمل آدرس

نمبر تیلفون

1 نجیب الله عمری د کابل د  حج او اوقافو ریس    
2 تاج الدین فروتن د بامیان د  حج او اوقافو ریس tajuddin.ferotan@gmail.com 0789229845
3 محمد الله ابدالی  د ارزګان د حج او اوقافو ریس sayedkarimafghan@yahoo.com 0747305522
4 عبدالحلیم شیخ الاسلامی د بادغیس د حج او اوقافو ریس badghis.hajj@gmail.com 0799360265
5 نور الحق نوری  د بدخشان د حج او اوقافو ریس hajj.badakhshan@gmail.com 0705919059
6 نقیب الله سجاد د بغلان د حج او اوقافو ریس fawad.azizi10@yahoo.com 0766616128
7 محمود دانشجو د بلخ د حج او اوقافو ریس balkh.af123@gmail.com 07777776440
8 عبدالله عابد د پروان دحج او اوقافوریس parwan.af111@gmail.com 0744456041
9 مولوی عبدالغفور د پکتیا د حج او اوقافو ریس paktiahajjawqaf@gmail.com 0789464319
10 مولوی ضبط الله د پکتیکا د حج او اوقافو ریس tatiwal174@gmail.com 0774051597
11 عبدالوارث الصمدانی د پنجشیر د حج او اوقافو ریس invit.gudancepanjshir@yahoo.com 0772335707
12 عبدالباری راشد د تخار د حج او اوقافو ریس takhar.hajawqaf@gmail.com 0700387505
13 مولوی عبدالرحیم  د جوزجان د حج او اوقافو ریس jozjanaf4@gmail.com 0799133004
14 مولوی اظهار الدین د خوست دحج او اوقافو ریس awqafkhost@gmail.com 0799402018
15 اسد الله عرفانی  د دایکندی د حج او اوقافو ریس daikonde.af@gmail.com 0772745537
16 خان محمد خطابی  د زابل د حج او اوقافو ریس zabul.hajj@gmail.com 0703204183
17 صفی الله سراجی  د سمنګان د حج او اوقافو ریس mateullah.mateen@gmail.com 0767677122
18 عبدالمحبوب حقجو د سرپل د حج او اوقافو ریس hajj.spl@gmail.com 0795284428
19 مولوی محب الله د غزنی د حج او اوقافو ریس ghazne.af@gmail.com 0797632160
20 رمضان اخند زاده د غور د حج او اوقافو ریس d.r.hajji.ghor@gmail.com 0706656670
21 گل احمد لطفی  د فاریاب د حج او اوقافو ریس faryab.haj786@gmail.com 0705050074
22 عبدالجبار مطمین د فراه د حج او اوقافو ریس hajoghafe.farah@gmail.com 07983307760
23 نور المعبود احساس د کنردحج او اوقافوریاست سرپرست ershadhajjawqaf.kunar@gmail.com 0744090511
24  محمد نظیر نژند د کاپیسا دحج او اوقافو ریاست سرپرست kapisadirctar.religuseaffairs@gmail.com 0744453528
25 عبدالرشاد رشاد د کندز د حج او اوقافو ریس reshad.kd@gmail.com 0700700163
26 محمد عمر  د قندهار د حج او اوقافو ریس hajjawqap786@gmail.com 07705353114
27 نجیب الله هاشمی  د لغمان د حج او اوقافو ریس  hashiminajibullah@gmail.com 07000814809
28 عبدالواسع صابر د لوګر د حج او اوقافو ریس hajauqaf.logar@yahoo.com 0744353344
29 رحیم الله رحمتی  د وردک د حج او اوقافو ریس wardakhof@gmail.com 0744210662
30 محمد داود  د ننګرهار د حج او اوقافو ریس ishaq.alami@yahoo.com 0766556237
31 محمد انور انور  د نورستان دحج او اوقافو ریس anwaranwar192@gmail.com 0707813231
32 مولوی حزب الله  د نیمروز د حج او اوقافو ریس molavizadeh_nimrooz@yahoo.com 0798111715
33 سید محمد شیرزادی د هرات د حج او اوقافو ریس hajawqaf.herat@gmail.com 0798254162
34 محمد داود مدقق د هلمند دحج او اوقافوریاست سرپرست helmand.dohia@gmail.com 0707589091
35 محمد نسیم اخند زاده د مبارکی خرقی ریس hajjawqap786@gmail.com 0700308482
36 عتیق الله انصاری د مبارکی روضی ریس ansariansari@gmail.com 0700501276