د ولایتی روساو د تیلفونونو شمیری جدول

شمیره

نوم

دنده

تیلفون نمبر

وتس اپ نمبر